Oproep: Hoe ver is jouw gemeente?

Steeds meer gemeenten zijn bezig met het schijven van een plan van aanpak of een beleidsnotitie rondom jongeren in een kwetsbare positie. Heeft jouw gemeente al een plan? We verzamelen deze voorbeelden ter inspiratie voor andere gemeenten.


Onderzoekscahier: Arbeidsparticipatie jongeren met een beperking

Stappenplan Gemeenten klein

In dit digitale cahier vind je de beschrijvingen van de meeste onderzoeken naar mogelijkheden en belemmeringen bij het realiseren van arbeidsparticipatie van jongeren met een beperking. Het cahier helpt om maximaal gebruik te maken van de beschikbare kennis op dit terrein. 


Toekomstperspectief centraal bij schuldhulpverlening in Den Haag

Het nieuwe Jongeren Perspectief Fonds (JPF) begeleidt jongeren in Den Haag met het oplossen van hun schulden door hun toekomstperspectief centraal te stellen. Het JPF is in april gelanceerd. Uniek aan het JPF is de investering van zowel de publieke als de private sector.


Kwetsbare jongeren beter in beeld bij gemeenten

Dankzij een nieuwe tool zijn kwetsbare jongeren beter in beeld bij gemeenten. De tool is ontwikkeld door het Inlichtingenbureau op verzoek van het Rijk en gemeenten. Gemeenten kunnen nu maandelijks een rapportage ontvangen van jongeren tussen de 23 en 27 jaar die geen startkwalificatie, onderwijsinschrijving, werk of uitkering hebben.


druk DS 17418web

Data-matrix 16-27

De Data-matrix 16-27 geeft weer welke data mogelijk gebruikt kunnen worden om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te brengen op verschillende leefdomeinen. De matrix is voor iedereen uit beleid en praktijk om hen te helpen een weg te vinden in de veelheid aan data die beschikbaar is.


Knelpunten en oplossingen bij toekomstgericht werken

Deelnemers aan de pilot ‘Werken met een Toekomstplan’ hebben, samen met NJi en Movisie, onder begeleiding van de Argumentenfabriek in twee sessies knelpunten en oplossingen in kaart gebracht. De vraag die hierbij centraal stond is 'wat vraagt toekomstgericht werken van professionals, hun opdrachtgevers en beleidsmakers?'


De Nieuwsbrief 16-27 is weer verschenen!

Met o.a. nieuws over de pilots, een nieuwe aanpak schoolverzuim, extra informatie over Werk & Inkomen en een oproep aan alle gemeenten voor het opsturen van hun plan van aanpak en praktijkvoorbeelden


Groep jongeren kleinJongvolwassenen en de kostendelersnorm in de participatiewet

De kostendelersnorm vergroot het risico op dak- of thuisloosheid onder jongeren. In een bijeenkomst, georganiseerd door NJi en Movisie, bespraken mensen uit de uitvoeringspraktijk welke gevolgen kwetsbare jongen (16-27) kunnen ondervinden van de kostendelersnorm. Bovendien kwamen de deelnemers tot een aantal conclusies en aanbevelingen om dak- of thuisloosheid te voorkomen.


App als hulpmiddel voor kwetsbare jongeren

Gemeente Rotterdam start een pilot met VraagApp. VraagApp is een bestaande app waarin mensen alledaagse vragen kunnen stellen aan vrijwilligers. Met de pilot wil de gemeente onderzoeken of VraagApp een geschikt hulpmiddel is voor Rotterdamse kwetsbare jongeren in de overgang naar volwassenheid en een zelfstandig(er) leven.


Silhouetten klein

Grip op jeugdbeleid begint met zicht op de jeugdsector

Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met gemeenten praatplaten ontwikkeld die laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Professionals en beleidsmakers zien in één oogopslag welke inspanningen en activiteiten helpen om snel hulp op maat bieden.


Transformatieplannen jeugdregio’s en jongvolwassenen

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben inmiddels een meerjarig transformatieplan ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. In het kader van kennisuitwisseling stimuleren, staan alle transformatieplannen sinds kort online. 


SpiritVerborgen Oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen

Spirit ontwikkelde een werkwijze om gedwongen uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen. Hierin staat de oplossing die wordt geformuleerd door het gezin centraal. De werkwijze heeft bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar jeugdhulp met verblijf en de duur daarvan. Met de werkwijze kan dus ook veel geld bespaard worden, omdat het een beroep op duurdere vormen van jeugdzorg kan verminderen. 


Consequenties verhogen jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Er is veel aandacht voor verbetering van de overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders bij de leeftijd van 18 jaar. Andersson Elffers Felix (AEF) bracht de gevolgen van de genoemde maatregelen van het eerder in 2018 verschenen rapport van RVS in kaart. Wat zijn op hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek en wat is de reactie van minister De Jonge hierop?


Jongvolwassenen en de Participatiewet. Het kan schuren… 

Kwetsbare jongeren krijgen op hun 18e te maken met wetgeving die voor hen nog onbekend is en niet aansluit bij hun behoeften. De vier weken zoektermijn en de scholingsplicht binnen de Participatiewet zijn hiervan voorbeelden. 
Waar gaat het hier precies om, wat zijn de gevolgen voor jongeren en waar liggen mogelijke oplossingen?


Beter in beeld coverJongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht de ondersteuningsbehoeften van jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gehad. Over welke jongvolwassenen hebben we het precies en hoe kunnen we hen het beste voor en na hun 18e jaar ondersteunen?


Ervaringsdeskundige Jamilla wordt niet geholpen: 'Ik wil zó graag een diploma halen'

'Ineens kreeg ik bericht van mijn voogd dat ik een formulier moest ondertekenen. Ik was namelijk al 18 jaar. Jeugdzorg gold niet meer voor mij. Hij zei nog dat hij me nooit meer hoopte te zien. Kwam ook niet met alternatieven..'


pleegzorg na 18 jaarPleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. In deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.


Wajong: hoe zit het ook al weer?
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil meer lijn brengen in de verschillende Wajong-regelingen. Hierdoor moet het voor jongeren in de Wajong makkelijker worden om te werken of onderwijs te volgen. Sommigen vrezen dat jonggehandicapten hierdoor gedupeerd raken. Maar de Wajong, hoe zit het daar ook al weer mee? Bestaat die nog, wie heeft er recht op en wat houden de voornemens van de staatssecretaris in?


Factsheet Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen

Als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om integraal te werken? Eindhoven, Utrecht, Leiden en Amsterdam helpen jongvolwassenen (16-27) in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid met behulp van de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.


Download de gratis Toolkit 16-27Startpagina groot

Toolkit 16-27 biedt gemeenten en professionals informatie, tips en voorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie, Ingrado, ExpEx en Divosa.