druk DS 17418webData-matrix 16-27

De Data-matrix 16-27 geeft weer welke data mogelijk gebruikt kunnen worden om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te brengen op verschillende leefdomeinen. De matrix is voor iedereen uit beleid en praktijk om hen te helpen een weg te vinden in de veelheid aan data die beschikbaar is.


De Nieuwsbrief 16-27 is weer verschenen!

Met o.a. de Dag van de leerplicht, de Participatiescan, project OPAZ, de werksessie Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27 op 14 maart en meer.


meeting 10Werksessie Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren een drietal werksessies rondom specifieke thema’s rondom jongeren tussen 16 en 27 jaar. De tweede bijeenkomst is op 9 april 2019 in Utrecht en staat in het teken van praktijkleren. Er zijn nog een aantal plekken beschikbaar, dus meld je nu aan!


Kwetsbare jongvolwassenen een dak boven hun hoofd

Veel gemeenten hebben een gebrek aan voldoende betaalbare woningen. Met name kwetsbare jongeren lopen hier tegenaan. Waar in Nederland de meeste jongeren op hun 25e het ouderlijk huis verlaten, geldt dit voor jongeren die een jeugdinstelling of een pleeggezin, al dan niet gedwongen, vaak al rond hun 18e. 


Groep jongeren klein

Jongvolwassenen en de participatiewet: welke oplossingen zijn mogelijk?

Een te strikte interpretatie van bepaalde maatregelen uit de participatiewet, zoals de vier weken zoektermijn en de scholingsplicht, kan kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in grote problemen brengen. Van de mogelijkheid tot maatwerk die de participatiewet biedt, wordt in de gemeentelijke praktijk lang niet altijd gebruik gemaakt.


Oproep: Gemeente Utrecht zoekt kamers voor jongeren uit de jeugdzorg

Eerde deze maand startte de wervingscampagne ‘Kamers met Aandacht’, waarbij de gemeente Utrecht samen met lokale jeugdhulpaanbieders op zoek gaat naar kamers van particulieren voor jongeren uit de jeugdzorg. Het doel is om deze jongeren op een positieve manier uit te laten stromen. Hiermee willen de gemeente en aanbieders de zelfredzaamheid van deze jongeren verder versterken.


Silhouetten klein

Grip op jeugdbeleid begint met zicht op de jeugdsector

Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut samen met gemeenten praatplaten ontwikkeld die laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Professionals en beleidsmakers zien in één oogopslag welke inspanningen en activiteiten helpen om snel hulp op maat bieden.


Transformatieplannen jeugdregio’s en jongvolwassenen

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben inmiddels een meerjarig transformatieplan ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. In het kader van kennisuitwisseling stimuleren, staan alle transformatieplannen sinds kort online. 


SpiritVerborgen Oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen

Spirit ontwikkelde een werkwijze om gedwongen uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen. Hierin staat de oplossing die wordt geformuleerd door het gezin centraal. De werkwijze heeft bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar jeugdhulp met verblijf en de duur daarvan. Met de werkwijze kan dus ook veel geld bespaard worden, omdat het een beroep op duurdere vormen van jeugdzorg kan verminderen. 


Consequenties verhogen jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Er is veel aandacht voor verbetering van de overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders bij de leeftijd van 18 jaar. Andersson Elffers Felix (AEF) bracht de gevolgen van de genoemde maatregelen van het eerder in 2018 verschenen rapport van RVS in kaart. Wat zijn op hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek en wat is de reactie van minister De Jonge hierop?


Jongvolwassenen en AVG: Hoe zit het ermee?

csm AVG header fdbade173bSinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Hoe zit het met deze nieuwe regelgeving en jongvolwassenen? Wat mag wel en wat mag niet?


Jongvolwassenen en de Participatiewet. Het kan schuren… 

Kwetsbare jongeren krijgen op hun 18e te maken met wetgeving die voor hen nog onbekend is en niet aansluit bij hun behoeften. De vier weken zoektermijn en de scholingsplicht binnen de Participatiewet zijn hiervan voorbeelden. 
Waar gaat het hier precies om, wat zijn de gevolgen voor jongeren en waar liggen mogelijke oplossingen?


Beter in beeld coverJongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht de ondersteuningsbehoeften van jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gehad. Over welke jongvolwassenen hebben we het precies en hoe kunnen we hen het beste voor en na hun 18e jaar ondersteunen?


Ervaringsdeskundige Jamilla wordt niet geholpen: 'Ik wil zó graag een diploma halen'

'Ineens kreeg ik bericht van mijn voogd dat ik een formulier moest ondertekenen. Ik was namelijk al 18 jaar. Jeugdzorg gold niet meer voor mij. Hij zei nog dat hij me nooit meer hoopte te zien. Kwam ook niet met alternatieven..'


pleegzorg na 18 jaarPleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. In deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.


Wajong: hoe zit het ook al weer?
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil meer lijn brengen in de verschillende Wajong-regelingen. Hierdoor moet het voor jongeren in de Wajong makkelijker worden om te werken of onderwijs te volgen. Sommigen vrezen dat jonggehandicapten hierdoor gedupeerd raken. Maar de Wajong, hoe zit het daar ook al weer mee? Bestaat die nog, wie heeft er recht op en wat houden de voornemens van de staatssecretaris in?


workplace 1245776 1920rrPleegouders Sandy en Dennis lopen tegen muren op

Sandy (26) en haar partner Dennis (36) zijn al jaren pleegouders. Of eigenlijk netwerkpleegouders. In het knusse en gezellige kantoor van een van hun vestigingen vertellen de ondernemers openhartig hun verhaal over pleegouderschap.


Factsheet Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen

Als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om integraal te werken? Enschede, Eindhoven, Hengelo, Utrecht, Leiden en Amsterdam helpen jongvolwassenen (16-27) in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid met behulp van de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.


Download de gratis Toolkit 16-27Startpagina groot

Toolkit 16-27 biedt gemeenten en professionals informatie, tips en voorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie, Ingrado, ExpEx en Divosa.