Jongvolwassenen en de participatiewet: welke oplossingen zijn mogelijk?

Een te strikte interpretatie van bepaalde maatregelen uit de participatiewet, zoals de vier weken zoektermijn en de scholingsplicht, kan kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in grote problemen brengen. Van de mogelijkheid tot maatwerk die de participatiewet biedt, wordt in de gemeentelijke praktijk lang niet altijd gebruik gemaakt.


Gemeente Utrecht zoekt kamers voor jongeren uit de jeugdzorg

Eerde deze maand startte de wervingscampagne ‘Kamers met Aandacht’, waarbij de gemeente Utrecht samen met lokale jeugdhulpaanbieders op zoek gaat naar kamers van particulieren voor jongeren uit de jeugdzorg. Het doel is om deze jongeren op een positieve manier uit te laten stromen. Hiermee willen de gemeente en aanbieders de zelfredzaamheid van deze jongeren verder versterken.


De Nieuwsbrief 16-27 is weer verschenen!

Met o.a. de praatplaten over grip op jeugdbeleid, externe begeleiding voor werkloze jongeren, verlaging regeldruk en meer.


Silhouetten klein

Grip op jeugdbeleid begint met zicht op de jeugdsector

Om meer grip op de jeugdzorg te krijgen, heeft het Nederlands Jeugdinstituut in samenspraak met gemeenten praatplaten ontwikkeld. De praatplaten laten zien welke voorzieningen en wetten een rol kunnen spelen in het leven van kinderen, jongeren en hun opvoeders. Professionals en beleidsmakers zien in één oogopslag welke inspanningen en activiteiten helpen de ambities waar te maken en kunnen daardoor snel hulp op maat bieden.


Transformatieplannen jeugdregio’s en jongvolwassenen

Om de vernieuwing van het jeugdhulpstelsel een extra impuls te geven, is door gemeenten en het Rijk een Transformatiefonds opgericht. Alle 42 jeugdzorgregio's hebben inmiddels een meerjarig transformatieplan ingediend om in aanmerking te komen voor een bijdrage uit het Transformatiefonds. In het kader van kennisuitwisseling stimuleren, staan alle transformatieplannen sinds kort online. 


SpiritVerborgen Oplossingen: uithuisplaatsing voorkomen

Spirit ontwikkelde een werkwijze om gedwongen uithuisplaatsingen te voorkomen en te verminderen. Hierin staat de oplossing die wordt geformuleerd door het gezin centraal. De werkwijze heeft bijgedragen aan het verminderen van de vraag naar jeugdhulp met verblijf en de duur daarvan. Met de werkwijze kan dus ook veel geld bespaard worden, omdat het een beroep op duurdere vormen van jeugdzorg kan verminderen. 


De Nieuwsbrief 16-27 is weer verschenen!

Met o.a. vier tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg, een informele mentor voor iedere jongere, jeugdreclassering en meer.


meeting 10

Werksessie Maatwerk voor jongvolwassenen 16-27

Het Nederlands Jeugdinstituut en Movisie organiseren op 12 februari 2019 een werksessie over het bieden van maatwerk vanuit de Participatiewet aan jongeren tussen 16 en 27 jaar die op zoek zijn naar werk, opleiding of een andere dagbesteding. Aan de hand van ervaringen van jongeren zelf en voorbeelden uit de praktijk ontrafelt u wat nodig is en welke kennis en ervaring van belang is.


 

Vier tips voor een goede samenwerking tussen gemeenten, mbo en zorg

De bijeenkomst van het Gemeentelijk Netwerk Jongvolwassenen van de VNG op 13 november 2018 leverde vele mooie inzichten op. Die hebben uiteindelijk geresulteerd in handige tips voor gemeenten.


druk 5630

Tweede leercirkel 16-27; start van vijf pilots SZW

Op 22 november gingen vijf van de acht pilots en een aantal werkgroepen van start in. Het was de tweede leercirkel plaats in het kader van het landelijke Programma 16-27. De regionale pilots moeten een impuls te geven aan de samenwerking om nieuwe werkwijzen ontwikkelen die de overgang naar zelfstandigheid versoepelen. Ook beter maatwerk bieden bij multiproblematiek is een belangrijk uitgangspunt in dit traject.


Consequenties verhogen jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Er is veel aandacht voor verbetering van de overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders bij de leeftijd van 18 jaar. Andersson Elffers Felix (AEF) bracht de gevolgen van de genoemde maatregelen van het eerder in 2018 verschenen rapport van RVS in kaart. Wat zijn op hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek en wat is de reactie van minister De Jonge hierop?


Blog: Verlenging van de Jeugdwet? Noorwegen doet het.

'Afgelopen week kwam het kabinet met zijn reactie op het in juni door de Raad voor Volksgezondheid en Samenleving (RVS) uitgebrachte advies aan de minister van VWS om de grens van jeugdhulp te verhogen naar 21 en zelfs 23 jaar. Het debat over de voors en tegens van verlengde jeugdhulp zal de komende maanden volop gaan spelen. Ik vraag me af of we in dit debat wel voldoende kijken naar wat we weten over wat werkt.'


Jongvolwassenen en AVG: Hoe zit het ermee?

csm AVG header fdbade173bSinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Hoe zit het met deze nieuwe regelgeving en jongvolwassenen? Wat mag wel en wat mag niet?


Leeftijdsgrenzen in beleid: Wat werkt in de praktijk?
We zien dat het steeds meer gemeenten en samenwerkingspartners lukt afspraken te maken om jongvolwassen in een kwetsbare positie passende begeleiding te bieden. Ondanks de verschillende wettelijke kaders en bijbehorende leeftijdsgrenzen die van toepassing zijn voor deze jongeren. Wat werkt er om dit te realiseren en daarmee transformatiedoelen te behalen?


Campagne Zwerfsteen van start

ZwerfsteenSamen met jongeren uit Den Haag, Utrecht, Rotterdam, Amsterdam, Eindhoven en Leeuwarden start SZN de campagne Zwerfsteen. Hiermee vragen zij om aandacht van Rijk en gemeenten voor de last die je bij je draagt als je dak- en/of thuisloos bent. Op 8 oktober namen Staatssecretaris Paul Blokhuis en Victor Everhardt, Wethouder jeugd van Utrecht, de eerste steen in ontvangst. 


Jongvolwassenen en de Participatiewet. Het kan schuren… 

Kwetsbare jongeren krijgen op hun 18e te maken met wetgeving die voor hen nog onbekend is en niet aansluit bij hun behoeften. De vier weken zoektermijn en de scholingsplicht binnen de Participatiewet zijn hiervan voorbeelden. 
Waar gaat het hier precies om, wat zijn de gevolgen voor jongeren en waar liggen mogelijke oplossingen?


Beter in beeld coverJongvolwassenen na jeugdbescherming en jeugdreclassering

Het Nederlands Jeugdinstituut onderzocht de ondersteuningsbehoeften van jongeren die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt en die een jeugdbeschermings- of jeugdreclasseringsmaatregel hebben gehad. Over welke jongvolwassenen hebben we het precies en hoe kunnen we hen het beste voor en na hun 18e jaar ondersteunen?


Blog: Jongeren onder druk: een pedagogische benadering van beleid

De Raad voor Volksgezondheid en Samenleving schrijft in haar rapport dat jongeren (steeds meer) mentale druk ervaren met als gevolg depressies of burn-outs. Volgens de RVS moeten we de oorzaak van deze mentale malaise zoeken in maatschappelijke ontwikkelingen en beleidsmaatregelen. Hoe kunnen we voorkomen dat jongeren hierdoor uitvallen?


Flag of NorwayQuickscan Noorwegen

Hoe helpen gemeenten in Noorwegen kwetsbare jongeren? Welke wetgeving is van toepassing, wat is het beleid en hoe gaat het er in de praktijk aan toe? Laat u inspireren door de afdeling jeugd en gezin in de wijk Østensjø in de Noorse stad Oslo.


Ervaringsdeskundige Jamilla wordt niet geholpen: 'Ik wil zó graag een diploma halen'

'Ineens kreeg ik bericht van mijn voogd dat ik een formulier moest ondertekenen. Ik was namelijk al 18 jaar. Jeugdzorg gold niet meer voor mij. Hij zei nog dat hij me nooit meer hoopte te zien. Kwam ook niet met alternatieven..'


Pleegzorg na 18 jaar: Hoe doet u dat in uw gemeente?

Jongeren kunnen sinds 1 juli 2018 tot hun 21e in hun pleeggezin blijven. pleegzorg na 18 jaarIn deze factsheet van het Nederlands Jeugdinstituut en de Nederlandse Vereniging voor Pleeggezinnen leest u hoe gemeenten kunnen zorgen dat pleegzorg standaard tot 21 jaar wordt ingezet en zo nodig wordt verlengd tot 23 jaar.


Wajong: hoe zit het ook al weer?
Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil meer lijn brengen in de verschillende Wajong-regelingen. Hierdoor moet het voor jongeren in de Wajong makkelijker worden om te werken of onderwijs te volgen. Sommigen vrezen dat jonggehandicapten hierdoor gedupeerd raken. Maar de Wajong, hoe zit het daar ook al weer mee? Bestaat die nog, wie heeft er recht op en wat houden de voornemens van de staatssecretaris in?


workplace 1245776 1920rrPleegouders Sandy en Dennis lopen tegen muren op

Sandy (26) en haar partner Dennis (36) zijn al jaren pleegouders. Of eigenlijk netwerkpleegouders. In het knusse en gezellige kantoor van een van hun vestigingen vertellen de ondernemers openhartig hun verhaal over pleegouderschap.


Factsheet Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen

Als gemeente op zoek naar innovatieve manieren om integraal te werken? Enschede, Eindhoven, Hengelo, Utrecht, Leiden en Amsterdam helpen jongvolwassenen (16-27) in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid met behulp van de Social Impact Bond (SIB) Jongvolwassenen.


Download de gratis Toolkit 16-27Startpagina groot

Toolkit 16-27 biedt gemeenten en professionals informatie, tips en voorbeelden om jongeren in een kwetsbare positie van 16 tot 27 jaar te begeleiden naar participatie en zelfredzaamheid.


Over 16-27.nl

Doorlopende ondersteuning aan jongeren in kwetsbare posities

Op 16-27.nl vinden gemeentelijke beleidsmakers en professionals kennis en praktijkvoorbeelden over de ondersteuning aan jongeren van 16 tot 27 jaar in een kwetsbare positie op weg naar zelfstandigheid. Deze informatie wordt verzameld en ontsloten door het Nederlands Jeugdinstituut (NJi), de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG), diverse gemeenten, Movisie, Ingrado, ExpEx en Divosa.