Wetenregelgeving kleinjpg

We onderscheiden diverse groepen jongeren in een kwetsbare positie, vaak is er sprake van overlap. Per gemeente of regio verschillen de gegevens over aard en omvang van de problemen van deze groep jongeren en jongvolwassenen. Het betreft onder meer jongeren met een lichte verstandelijke beperking, risicojongeren, dak- en thuisloze jongeren, thuiszitters en voortijdige schoolverlaters.


Data-matrix 16-27

De Data-matrix 16-27 geeft weer welke data mogelijk gebruikt kunnen worden om de situatie van jongeren en jongvolwassenen in beeld te brengen op verschillende leefdomeinen. De matrix is voor iedereen uit beleid en praktijk om hen te helpen een weg te vinden in de veelheid aan data die beschikbaar is.


Factsheet Jongeren

Er zijn ruim 2,5 miljoen jongeren tussen de 16 en 27 jaar. Tussen 2011 en 2016 hebben 187.576 jongeren één of meerdere vormen van jeugdhulp, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming gehad. Dat is bijna 7,5%. In de Factsheet Jongeren leest u meer feiten en cijfers over jongeren van 16 tot 27 jaar op weg naar zelfstandigheid.


Factsheet Pleegzorg 2017

Na een dip in 2016 is het aantal nieuwe pleeggezinnen met 2.647 toegenomen in 2017. Daarmee is de instroom van pleegouders weer hoger dan de uitstroom. Het afgelopen jaar waren 16.665 pleeggezinnen actief. Sinds 1 juli kunnen pleegkinderen standaard tot 21 jaar in hun pleeggezin verblijven, tenzij ze geen gebruik meer willen maken van pleegzorg.


Monitoring

Heeft u behoefte aan overzicht, informatie en aanvullende kennis over groepen jongeren in een kwetsbare positie die nog geen werk of dagbesteding hebben? Het NJi ontwikkelt samen met KBA, Lecso en Ecorys een monitor op het gebied van arbeidstoeleiding en participatie. Het doel is dat de informatie uit de monitor de regionale beleidsontwikkeling rondom jongeren ondersteunt.