Manifest voor steun aan jongvolwassenen

In het Spoorwegmuseum in Utrecht is op 27 november 2017 door diverse organisaties het Manifest Samen, slim en slagvaardig kansen creëren voor minder zelfredzame jongeren ondertekend. Gemeenten, Rijk en maatschappelijke partijen in de zorg, het onderwijs en het bedrijfsleven gaan gezamenlijk jongeren in kwetsbare posities ondersteunen in hun weg naar zelfredzaamheid.

                              1top allen                    1top4 600 400 pul b                    1top2

Niet alle jongeren slagen erin om op eigen kracht, met steun van ouders en van hun omgeving, hun talenten te benutten en een plek in de maatschappij te vinden. Vaak hebben deze minder zelfredzame jongeren meerdere problemen: fysieke of mentale beperkingen, schulden, problemen thuis, met huisvesting of met justitie. Voor hen is het afronden van een opleiding, het vinden van werk of het op eigen benen staan extra lastig. Dat is zonde, want we willen dat iedereen de kans krijgt om zijn of haar talenten naar eigen vermogen te ontwikkelen.

Landelijke werkagenda

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Daarnaast is er door de invoering van het passend onderwijs op school maatwerk mogelijk gemaakt voor jongeren met een beperking.

Maar we zijn nog niet klaar. De systemen schuren nog teveel. Wetgeving en uitvoering van de bijbehorende systemen sluit niet altijd aan op de leefwereld van jongeren. We moeten voorkomen dat jongeren én professionals daardoor tegen muren oplopen.

Oplossen van vraagstukken

In partnerschap en met commitment van alle benodigde partijen zal alles worden gedaan om het hierboven beschreven vraagstuk op te lossen. Gemeenten committeren zich aan een integrale aanpak van het vraagstuk door het (door)ontwikkelen van een integrale, regionale werkagenda waarbij onderwijs, werk & inkomen, zorg, bedrijfsleven en justitiepartners zijn betrokken. Jeugdhulp-aanbieders willen tijdig samen met de jongeren werken aan een toekomstplan. Het Rijk beziet wetten en regels in samenhang en werkt aan mogelijke oplossingen voor knelpunten in wet- en regelgeving/of op Rijkniveau.

Dit manifest is een samenwerking tussen gemeenten, VNG, Divosa, Ingrado, MBO Raad, VNO-NCW, MKB Nederland, FNV, CNV, SBB, GGZNL, Jeugdzorg NL, VGN, VOBC, Sociaal Werk Nederland, NJi, Movisie en de ministeries van SZW, OCW, VWS, V&J.

Meer informatie