Tweede leercirkel 16-27; start van vijf pilots van Ministerie SZW

Donderdag 22 november 2018 vond de tweede leercirkel plaats in het kader van het landelijke Programma 16-27. Vijf van de acht pilots en een aantal werkgroepen gingen die dag van start.

De regionale pilots moeten een impuls geven aan de samenwerking. ook moet nieuwe werkwijzen opleveren om zo de overgang naar zelfstandigheid te versoepelen en beter maatwerk te bieden bij multiproblematiek. Een ander aspect is verdere professionalisering en samen leren.

Pilot: Werken met een toekomstplan

Een van de pilots die nu start, is Werken met een toekomstplan. Zes deelnemers uit verschillende gemeenten/regio's doen mee en krijgen gedurende 2019 ondersteuning van NJi en Movisie.

  1. Team 12 Gemeente Venlo (MEE) – jongeren met complexe problematiek een stap van school naar werk helpen maken;
  2. Yoin-Lindenhout (Arnhem, Apeldoorn +) – werken aan een toekomstplan voor AMV;
  3. Proeftuin 16-27 Noord-Veluwe – komen tot integraal en samenhangend aanpak 16-27 in de regio;
  4. Samenwerken aan een sluitende aanpak voor kwetsbare jongeren in de regio Rivierenland;
  5. Toekomstplannen voor jongvolwassenen regio Hengelo: vroegtijdig beginnen met het maken van een toekomstplan voor jongeren;
  6. Domeinoverstijgende ketenaanpak: kwartiermaker van de toekomst! ’s Heeren Loo, locatie Auriga Dordrecht, jeugdzorgregio Zuid Holland Zuid – domeinoverstijgend werken vanuit perspectief van de jongere. 

Een toekomstplan moet door de jongere én de professionals om de jongere heen gedragen worden en moet aansluiten bij de toekomstvisie van de jongere. Maar samenwerking tussen verschillende beleidsdomeinen en organisaties die nodig zijn om de ondersteuning te laten werken, gaat niet vanzelf. Een van de deelnemers aan de pilot: 'Na het maken van een toekomstplan is het beleggen van de implementatie en de verantwoordelijkheden die het met zich meebrengt een belangrijke, zo niet essentiële vervolgstap. In mijn geval begrijpt de werkvloer het goed, maar hoe krijgen we het beleidsniveau mee?'

In deze pilot gaan we binnen zes trajecten aan de slag om samen te leren hoe we kunnen bereiken dat professionals geen enkele kwetsbare jongere loslaten totdat de basis op orde is.

Pilot: Werken met persona’s

Een andere vernieuwende pilot is het ontwikkelen van 16 persona. Een persona is een fictief persoon, en een manier om mensen een stem te geven. Elke persona wordt gevormd door de verhalen van groepen mensen zelf. Marjet van Houten, projectleider bij Movisie: 'Op basis van gesprekken met hen krijgen persona een gezicht en een identiteit en kun je je als gemeente beter inleven in de specifieke situaties van de doelgroep. Door te werken aan de hand van een waaier van persona krijg je handvatten aangereikt om passender oplossingen te vinden voor sociale vraagstukken in de praktijk'.

Marjet van Houten en Anna van Deth, adviseur Participatie van Movisie, gaan deze pilot leiden en vertelden tijdens de leercirkel hier bevlogen over. De komende weken gaan ze aan de slag, samen met jongeren in verschillende regio's in het land.

Blijf op de hoogte

Op deze website en in de nieuwsbrief  vertellen wij u graag over tussentijdse resultaten vanuit de pilots.