OPROEP: pilot toekomstgericht werken met kwetsbare jongeren

Wilt u kwetsbare jongeren op weg helpen naar zelfstandigheid met een integrale en toekomstgerichte aanpak? Kunt u daarbij ondersteuning gebruiken? In het kader van de landelijke aanpak 16-27 zijn wij op zoek naar partijen in het sociaal domein die dit najaar mee willen doen aan één van onze pilots.

In deze pilots werken we samen aan de ontwikkeling van het zogeheten toekomstplan, soms ook perspectiefplan genoemd, dat helpt om de jongere centraal te zetten, de focus bij de toekomst te leggen en de eigen kracht en het netwerk van de jongere te benutten. Het plan sluit aan bij de motivatie en leefwereld van een jongere. Alle levensgebieden worden in kaart gebracht (werk, scholing, inkomen, wonen, vrienden, relaties, vrije tijd en zorg), zodat helder is waarop ondersteuning nodig is en waarop niet. Het maakt duidelijk wie wat doet, zowel vanuit de jongere en zijn of haar netwerk, als vanuit de formele ondersteuning. Alle professionals die bij een jongere betrokken zijn werken met hetzelfde toekomstplan

Meer zicht krijgen op wat nodig is

Om jongeren integraal te ondersteunen op een manier die aansluit bij hun leefwereld, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. In de praktijk blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk echter vaak lastig te realiseren. De versnippering binnen het sociaal domein en het nog te weinig betrekken van jongeren zelf staan de ontwikkeling van een toekomstgerichte aanpak in de weg. Doel van de pilots is om meer zicht te krijgen op wat het vraagt van professionals, hun organisaties en hun financiers om toekomstgericht, integraal en vanuit de behoeften van jongeren te werken.

Ondersteuning regio’s

Het Nederlands Jeugdinstituut en zijn samenwerkingspartners in de Aanpak 16-27 helpen de deelnemers om de vragen, knelpunten en uitdagingen die hierbij spelen, helder te krijgen. De ondersteuning bestaat onder meer uit een gezamenlijke analyse en startfoto op regionaal niveau evenals een op maat gesneden plan van aanpak voor ondersteuning en begeleiding gedurende het traject. We bieden niet alleen advies over inhoud en aanpak maar helpen ook om de resultaten te borgen in beleid en uitvoering. We doen dat onder het motto ‘samen lerend doen wat werkt’ en met het oog daarop investeren we in een vitaal leernetwerk voor professionals.

De lessen die we in deze pilots leren, vertalen we naar landelijk toepasbaar materiaal, bijvoorbeeld in de vorm van richtlijnontwikkeling, beroepsprofielen en veldnormen.

Aanmelden

Herkent u deze problematiek en ziet u het als een uitdaging om hierin verandering brengen? Meld u dan aan voor een van onze pilots. Dat kan t/m 17 oktober 2018 via www.16-27rijksoverheid.nl

De voorwaarden voor deelname aan de pilots worden nader toegelicht op de genoemde website. Een belangrijke daarvan is dat minimaal twee van de volgende groepen hierbij samenwerken:

  • welzijn (jongerenwerk, wijkteams, Wmo-voorzieningen); 
  • jeugdhulp (jeugd- en opvoedhulp, jeugd-ggz, jeugd-lvb, jeugdbescherming, jeugdreclassering) en jeugdgezondheidszorg; 
  • gemeentelijke diensten werk en inkomen en RMC/leerplicht;
  • praktijkonderwijs, voortgezet speciaal onderwijs en MBO.