Over 16 27 leader

Het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa en de VNG pakken samen met het Rijk en de gemeenten de doorlopende ondersteuning van jongeren in een kwetsbare positie aan. Zodat niet iedere gemeente of professional het wiel opnieuw hoeft uit te vinden. Dit samenwerkingstraject heet Aanpak 16-27. Het is een verwijzing naar de levensfase waarbinnen doorlopende ondersteuning aan deze jongeren nodig is. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar. Het aantal samenwerkingspartners binnen 16-27 wordt binnenkort uitgebreid.

Naar schatting is circa 15 procent van alle jongeren tussen de 16 en 27 jaar kwetsbaar doordat zij op een of meerdere leefgebieden problemen hebben. Denk bijvoorbeeld aan schulden, geen goede plek om te wonen, een complexe thuissituatie, verslaving, geen werk, schooluitval of een achterstand in ontwikkeling. Het kan ook een combinatie van meerdere aspecten zijn. Met 18 jaar verandert er veel voor deze groep jongeren. Van de 'beschermende' omgeving van school en jeugdhulp vanuit de Jeugdwet, belanden zij in de vraaggerichte Wmo en de meer eisen stellende Participatiewet.

Integrale aanpak

Om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie is een integrale aanpak nodig van gemeenten en partners op verschillende leefgebieden: onderwijs, werk en inkomen, zorg, veiligheid en wonen. Alleen door samen te werken en door de jongere centraal te stellen, ondersteunen we hen in hun weg naar volwassenheid. Samen weten we meer en bereiken we meer ambtenaren, professionals, ouders en jongeren. Vanuit de eigen expertise werken het Rijk, de kennisinstituten, professionals en gemeenten daarom samen binnen de Aanpak 16-27.

Rol van de gemeente

De rol van gemeenten hierin is groot. Zij zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden voor een ononderbroken pad naar volwassenheid. Zij bieden professionals de ruimte om jongeren op alle leefdomeinen daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking in het sociaal domein. Voor professionals ligt de uitdaging in het integraal werken op alle levensgebieden. met het vizier gericht op de toekomst van de jongere. Een toekomst die verder reikt dan het 18e levensjaar.