Heeft u een vraag, opmerking of aanvulling? Stuur dan een email naar 16-27@nji.nl. Wij streven ernaar om uw email binnen één week te beantwoorden.


Welke aanbieders mogen verlengde jeugdhulp aanbieden?

Deze vraag stelde een gemeente nadat bij een aantal jeugdhulpaanbieders het idee was ontstaan dat zij geen verlengde jeugdhulp zouden mogen of kunnen aanbieden. De aanname was dat dit alleen zou gelden voor aanbieders die voorheen provinciaal gefinancierd werden en dit niet zou gelden voor instellingen die voorheen financiering vanuit de AWBZ  ontvingen (o.a. Lvb aanbieders).

Uit de reactie van het ministerie van VWS blijkt dat anders te liggen. De Jeugdwet verbiedt aanbieders niet om die zorg te verlenen.

Uitgangspunt is de verplichting voor gemeenten vanuit de Jeugdwet om voor jeugdigen tot 18 jaar de jeugdhulp in te zetten die zij nodig hebben. Er zijn twee uitzonderingen op deze regel:

  1. In de jeugdreclassering: daar kan de jeugdhulp doorlopen tot na het 18e levensjaar.
  2. Ook is de gemeente verplicht verlengde jeugdhulp in te zetten als:
    a. de eenmaal ingezette jeugdhulp ook na de 18e verjaardag nodig is, tot uiterlijk het moment waarop de cliënt 23 wordt;
    b. er geen ander wettelijk kader is op grond waarvan een recht bestaat op ondersteuning.

Voor bepaalde vormen van ondersteuning kunnen jongeren een beroep doen op hun zorgverzekering of op de WLZ. Het is dan niet aan de gemeente om dat te financieren. Als het gaat om een voorziening waarop recht bestaat op grond van de Wmo 2015, dan is de gemeente op grond van de Wmo 2015 verplicht om vanaf het 18e levensjaar die voorziening in te zetten.

Geen verbod op ondersteuning

De Jeugdwet verbiedt aanbieders niet om die zorg te verlenen. Ook legt de jeugdwet  geen beperkingen op aan een soort aanbieder voor verlengde jeugdhulp. Vaak zal het wenselijk zijn om de ondersteuning voor en na de 18e verjaardag door dezelfde aanbieder te laten verzorgen. Veelal gaat het over opvoedhulp zoals we die vroeger kenden van de provinciale jeugdzorg onder de Wet op de jeugdzorg. Die hulp zal voornamelijk door jeugd- en opvoedhulporganisaties worden uitgevoerd, maar ook LVB-aanbieders kunnen dit aanbieden. Indien een gemeente in haar eigen contractafspraken met aanbieders een strikte leeftijdsgrens van 18 jaar hanteert voor het verlenen van jeugdhulp, dan is dat een eigen ‘te strikte’ keuze van de gemeente die niet gebaseerd is op de wet.  Daarnaast is het voor de aanbieder zaak om, naast een contract met de gemeente in het kader van de Jeugdwet, ook een contract te sluiten met een zorgverzekeraar en/of een zorgkantoor. Of met diezelfde gemeente, maar dan in het kader van de Wmo 2015.