Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar verandert er veel in hunWet en regelgeving leven. De wetgeving op de leefgebieden onderwijs, werk en inkomen, zorg, ondersteuning en veiligheid verandert mee. Wat verandert er op welke leeftijd voor een jongere en wat betekent dat?


Actueel

Jongvolwassenen en de kostendelersnorm in de participatiewet

De kostendelersnorm vergroot het risico op dak- of thuisloosheid onder jongeren. In een bijeenkomst, georganiseerd door NJi en Movisie, bespraken mensen uit de uitvoeringspraktijk welke gevolgen kwetsbare jongen (16-27) kunnen ondervinden van de kostendelersnorm. Bovendien kwamen de deelnemers tot een aantal conclusies en aanbevelingen om dak- of thuisloosheid te voorkomen.


Jongvolwassenen en de participatiewet: welke oplossingen zijn mogelijk?

Een te strikte interpretatie van bepaalde maatregelen uit de participatiewet, zoals de vier weken zoektermijn en de scholingsplicht, kan kwetsbare jongeren van 16 tot 27 jaar in grote problemen brengen. Van de mogelijkheid tot maatwerk die de participatiewet biedt, wordt in de gemeentelijke praktijk lang niet altijd gebruik gemaakt.


Consequenties verhogen jeugdhulpplicht naar 21 jaar

Er is veel aandacht voor verbetering van de overgang van de Jeugdwet naar andere wettelijke kaders bij de leeftijd van 18 jaar. Andersson Elffers Felix (AEF) bracht de gevolgen van de genoemde maatregelen van het eerder in 2018 verschenen rapport van RVS in kaart. Wat zijn op hoofdlijnen de bevindingen van het onderzoek en wat is de reactie van minister De Jonge hierop?


Jongvolwassenen en AVG: Hoe zit het ermee?

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Dat betekent dat in de hele Europese Unie dezelfde privacywetgeving geldt. De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) geldt niet meer. Hoe zit het eigenlijk met deze nieuwe regelgeving en jongvolwassenen? Wat mag wel en niet?


Leeftijdsgrenzen in beleid: Wat werkt in de praktijk?

We zien dat het steeds meer gemeenten en samenwerkingspartners lukt afspraken te maken om jongvolwassen in een kwetsbare positie passende begeleiding te bieden. Ondanks de verschillende wettelijke kaders en bijbehorende leeftijdsgrenzen die van toepassing zijn voor deze jongeren. Wat werkt er om dit te realiseren en daarmee transformatiedoelen te behalen?


Jongvolwassenen en de Participatiewet. Het kan schuren… 

Kwetsbare jongeren krijgen op hun 18e te maken met wetgeving die voor hen nog onbekend is en niet aansluit bij hun behoeften. De vier weken zoektermijn en de scholingsplicht binnen de Participatiewet zijn hiervan voorbeelden. Waar gaat het hier precies om, wat zijn de gevolgen voor jongeren en waar liggen mogelijke oplossingen.


Wajong: hoe zit het ook al weer?

Staatssecretaris Van Ark van Sociale Zaken wil meer lijn brengen in de verschillende Wajong-regelingen. Hierdoor moet het voor jongeren in de Wajong makkelijker worden om te werken of onderwijs te volgen. Sommigen vrezen dat jonggehandicapten hierdoor gedupeerd raken. Maar de Wajong, hoe zit het daar ook al weer mee? Bestaat die nog, wie heeft er recht op en wat houden de voornemens van de staatssecretaris in?


Maatwerk bij vier weken zoektermijn in Participatiewet

De Participatiewet vereist dat werkzoekenden tot 27 jaar eerst vier weken actief op zoek gaan naar werk of een opleiding, voordat ze bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Voor jongeren in een kwetsbare positie tot 27 jaar, die niet zelfstandig die zoektocht kunnen doen, mag de gemeente al tijdens die vier weken ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij een leerwerktraject voor jongeren zonder startkwalificatie (artikel 10f van de Participatiewet) of als jongeren dreigen uit te vallen uit het onderwijs.