Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar verandert er veel in hunWet en regelgeving leven. De wetgeving op de leefgebieden onderwijs, werk en inkomen, zorg, ondersteuning en veiligheid verandert mee. Wat verandert er op welke leeftijd voor een jongere en wat betekent dat?


Actueel

Factsheet voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp.


Stel gemeentelijke beleid op voor verlengde jeugdhulp

In sommige situaties is het voor een jongere die ondersteuning via de Jeugdwet ontvangt wenselijk dat ondersteuning ook na zijn of haar 18e verjaardag blijft bestaan. Een jongere die onder de Jeugdwet valt kan nadat de leeftijd van 18 jaar is bereikt, doorstromen via de zogenaamde 'doorloopregeling'. Deze regeling is uit de wet op de jeugdzorg overgenomen in de Jeugdwet en houdt in dat jongeren onder bepaalde voorwaarden ook na hun 18e bij dezelfde zorgaanbieder zorg mogen ontvangen.

Voorbeeld: Dordrecht. Leeftijdsgrens in de Jeugdwet. Handleiding voor jeugdprofessionals.
Let op: dit is een interne handleiding voor medewerkers en geen vastgelegd beleid of regelgevend kader.


Maatwerk bij vier weken zoektermijn in Participatiewet

De Participatiewet vereist dat werkzoekenden tot 27 jaar eerst vier weken actief op zoek gaan naar werk of een opleiding, voordat ze bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen. Voor jongeren in een kwetsbare positie tot 27 jaar, die niet zelfstandig die zoektocht kunnen doen, mag de gemeente al tijdens die vier weken ondersteuning bieden, bijvoorbeeld bij een leerwerktraject voor jongeren zonder startkwalificatie (artikel 10f van de Participatiewet) of als jongeren dreigen uit te vallen uit het onderwijs.


Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo

Het doel van deze gedragslijn is te beschrijven hoe tot een sluitende aanpak bij de overstap van jongeren naar het mbo wordt gekomen. Zodat jongeren in het vizier zijn en blijven, ondersteund worden bij hun studiekeuze én begeleid worden naar (passend) onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan.