Voor jongeren tussen de 16 en 27 jaar verandert er veel in hun leven. De wetgeving op de leefgebieden onderwijs, werk en inkomen, zorg, ondersteuning en veiligheid verandert mee. Wat verandert er op welke leeftijd voor een jongere en wat betekent dat?
Bekijk het wettenschema met een overzicht per leeftijdsfase
De wetgeving uitgelegd in eenvoudige taal (brochure)

Wet en regelgeving

Stel gemeentelijke beleid op voor verlengde jeugdhulp

In sommige situaties is het voor een jongere die ondersteuning via de Jeugdwet ontvangt wenselijk dat ondersteuning ook na zijn of haar 18e verjaardag blijft bestaan. Een jongere die onder de Jeugdwet valt kan nadat de leeftijd van 18 jaar is bereikt, doorstromen via de zogenaamde 'doorloopregeling'. Deze regeling is uit de wet op de jeugdzorg overgenomen in de Jeugdwet en houdt in dat jongeren onder bepaalde voorwaarden ook na hun 18e bij dezelfde zorgaanbieder zorg mogen ontvangen.

Jeugdhulp kan doorlopen tot maximaal het 23e levensjaar, voor zover deze hulp niet onder een ander wettelijk kader valt en mits wordt voldaan aan één van onderstaande drie kenmerken (zie art. 1.1, begripsbepaling 'jeugdige' lid 3 JW): 

  • de jongere krijgt jeugdhulp voor de 18e verjaardag die nog niet is afgerond, of
  • de gemeente heeft vóór de 18e verjaardag jeugdhulp toegekend, of
  • als de jongere voor de 18e verjaardag jeugdhulp heeft gehad en de gemeente binnen een half jaar na afloop daarvan weer nieuwe jeugdhulp toekent.

Deze doorloopregeling is op initiatief van de gemeente ingesteld. het is aan te raden om hier contractuele en/of werkafspraken over te maken met de gecontracteerde aanbieders.

Voorbeeld: Dordrecht. Leeftijdsgrens in de Jeugdwet. Handleiding voor jeugdprofessionals.
Dit is een interne handleiding voor medewerkers en geen vastgelegd beleid of regelgevend kader.

Maatwerk bij vier weken zoektermijn in Participatiewet

De Participatiewet vereist dat werkzoekenden tot 27 jaar eerst vier weken actief op zoek gaan naar werk of een opleiding, voordat ze bij de gemeente een bijstandsuitkering kunnen aanvragen.

Voor jongeren in een kwetsbare positie tot 27 jaar, die niet zelfstandig die zoektocht kunnen doen, mag de gemeente al tijdens die vier weken ondersteuning bieden: b.v. bij een leerwerktraject voor jongeren zonder startkwalificatie (artikel 10f van de Participatiewet) of als jongeren dreigen uit te vallen uit het onderwijs. Het College van B&W of de gemeenteraad bepaalt of en hoe ze dit willen doen.

Gemeenten kunnen maatwerk leveren op basis van artikel 18 van de Participatiewet indien de situatie daarom vraagt, bijvoorbeeld bij jongeren met een beperking of ernstige problemen. Het college kan bovendien vanaf de aanvraag, dus nog voor het recht op bijstand is vastgesteld, een voorschot verlenen op grond van artikel 52 van de Participatiewet. Wordt alsnog het recht op bijstand niet gehonoreerd, dan moet dit voorschot worden terugbetaald.
Meer informatie op Wetten.overheid.nl (artikel 18)
Zie ook het bericht op Aanpakjeugdwerkloosheid.nl

Regelgeving jongeren en bijstand

De regelgeving met betrekking tot jongeren en bijstand is sinds 2015 sterk veranderd. In het kort de belangrijkste regels.

Factsheet voortgezette jeugdhulp

Ook na hun 18e verjaardag hebben sommige pleegkinderen behoefte aan ondersteuning en begeleiding. Zij kunnen tot hun 23e jaar een beroep doen op voortgezette jeugdhulp.
Meer weten? Lees de factsheet: Verlengde pleegzorg | Voortgezette jeugdhulp 18+

Gedragslijn Regionale samenwerking in de overstap naar het mbo

Het doel van deze gedragslijn is te beschrijven hoe tot een sluitende aanpak bij de overstap van jongeren naar het mbo wordt gekomen. Zodat jongeren in het vizier zijn en blijven, ondersteund worden bij hun studiekeuze én begeleid worden naar (passend) onderwijs, werk, zorg of een combinatie hiervan. De gedragslijn is opgesteld door de koepelorganisaties PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, VNG en Ingrado in samenwerking met het ministerie van OCW, SZW en de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB).

Lees meer