Decentralisatie leidt niet tot groei jongerenwerk

20-06-2019
Netwerk & vrije tijd

Tegen de verwachting in is het jongerenwerk de afgelopen jaren niet gegroeid. Dat blijkt uit onderzoek naar de staat van het jongerenwerk uitgevoerd door het Verwey-Jonker Instituut in opdracht van Sociaal Werk Nederland. Verwacht werd dat gemeenten na de decentralisatie meer preventieve en ambulante jeugdhulp zouden inzetten en het jongerenwerk daardoor zou groeien.

De helft van de huidige jongerenwerkaanbieders heeft de enquête voor het onderzoek ingevuld. Volgens hen is het jongerenwerk niet voldoende zichtbaar. Ze pleiten voor een duidelijke positionering in het sociaal domein, methodische werkvormen en effectmetingen van de maatschappelijke opbrengsten.

Tarik Hamdiui expert jongerenwerk bij het Nederlands Jeugdinstituut beaamt dat het belangrijk is dat jongerenwerk meer zichtbaar wordt. 'Laat als jongerenwerker zien wat de toegevoegde waarde is van het jongerenwerk voor de ontwikkeling en het toekomstperspectief van jongeren. Ga samen met partners binnen het sociaal domein in gesprek over de maatschappelijke vraagstukken die spelen en hoe het jongerenwerk hieraan kan bijdragen. Dan wordt de rol van het jongerenwerk ook binnen de transformatie zichtbaar.’

Uit het onderzoek blijkt dat jongerenwerkaanbieders al steeds meer samenwerken met sportverenigingen, politie, scholen, culturele instanties en sociale wijkteams. Ook zeggen de respondenten dat ze vaker contact hebben met jongeren met zwaardere en gevarieerdere problemen, waaronder sociaal-economische problemen, gedrags- en gezondheidsproblemen en delinquentie.

Meer informatie

Bron: Verwey-Jonker Instituut, Sociaal Werk Nederland, Nederlands Jeugdinstituut