Denk en doe mee met de aanpak Toekomstgericht Werken

02-06-2020
Netwerk & vrije tijd
Onderwijs
Veiligheid
Werk & inkomen
Wonen
Zorg

Aanpak Toekomstgericht Werken met OZJ en NJi

Het Nederlands Jeugdinstituut en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bundelen hun krachten en zetten hun kennis en ervaring in voor de doorontwikkeling van de aanpak Toekomstgericht Werken voor jongeren in een kwetsbare positie op weg naar volwassenheid. Hiermee willen we bouwen aan een structurele en duurzame aanpak om jongeren in een kwetsbare positie een stabiele basis te geven op weg naar volwassenheid. Dat doen wij graag samen met partijen in het veld die al stappen hebben gezet in toekomstgerichte, integrale en doorlopende ondersteuning van jongeren.

Wat biedt de aanpak?

Wij helpen 3 à 4 regio’s de uitgangspunten, bouwstenen en werkzame elementen van ‘toekomstgericht werken’ nader te toetsen en door te ontwikkelen. Daarbij vertrekken we vanuit het perspectief en de input van jongeren zelf. De opgebouwde kennis en ervaringen in de regio’s delen en gebruiken wij voor uitwisseling en beschrijving op landelijk niveau.

Ben je een professional en werk je met jongeren in een kwetsbare positie?

Dan helpen wij je:

 • Je kennis, en vakmanschap in toekomstgericht werken verder te ontwikkelen en je samenwerking te verstevigen met collega-professionals in de regio;
 • Je denk- en handelingskracht te vergroten in casuïstiek door in kleine leercirkels met professionals in de zorg, het onderwijs en bij de gemeente samen te werken.
 • Het perspectief van jongeren zelf in te zetten bij de kwaliteitsverbetering van de ondersteuning.
 • Aan te sluiten bij bestaande en in ontwikkeling zijnde kennis vanuit wetenschap, ervaringsdeskundigheid en professionals en deze landelijk met elkaar te verrijken.

Wat kunnen we samen leren?

 • Patronen in de casuïstiek van cliënten herkennen en benoemen wat er voor jongeren nodig is om het integrale aanbod te verbeteren.
 • Met ontwikkelde methoden en inzichten de ondersteuning van professionals versterken aan jongeren en hun netwerk om bewust stappen zetten met een eigen toekomstplan.
 • Samen met professionals uit meerdere domeinen de samenwerking verbeteren langs de principes van toekomstgericht werken.

Ben je een beleidsmedewerker, inkoper of strateeg gericht op het vergroten van kansen voor jongeren?

Dan helpen wij je:

 • bij het samen benoemen van de gezamenlijke opgave en het samen met partners formuleren van een gedeelde visie en ambitie. Dit ondersteunen we met landelijke en regionale data-analyses op de Big5 en tools als het kwaliteitskompas van NJi.
 • Je denk- en handelingskracht te vergroten door in kleine leercirkels binnen de regio met coalitiepartners samen te werken aan het verder ontwikkelen van een integraal ondersteuningsaanbod.
 • Aan te sluiten bij bestaande en nieuwe kennisontwikkeling vanuit de leergang ‘contracteren vanuit de bedoeling’ voor 18-/18+.

Wat kunnen we samen leren?

 • Het regionaal agenderen en formuleren van de gezamenlijke ambitie op basis van kwalitatieve en kwantitatieve data.
 • Reflecteren op de verbetermogelijkheden van integrale inkoop, beleid en uitvoering en vervolgstappen zetten in de verbetering van de kwaliteit van ondersteuning.
 • Samenwerking verstevigen binnen de eigen organisatie en met het netwerk van betrokken partners.

Programma

In september start de inschrijving op deelname aan de aanpak Toekomstgericht Werken. In oktober selecteren wij 3 of 4 Jeugdregio’s en maken met hen een plan op maat voor de versteviging van Toekomstgericht Werken. Het programma eindigt eind 2021, maar de ontwikkelingen landelijk en regionaal blijven doorgaan.

Interesse?

Bent u in beleid en/of praktijk bezig in uw regio de positie voor kwetsbare jongeren te verbeteren? Wilt u het verschil maken en zou deze aanpak  u en uw regiopartners daarbij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. dan verkennen we samen de mogelijkheden. Neem contact op via info@16-27.nl of persoonlijk met Brechje Kuipers (OZJ) via b.kuipers@spirit.nl of tel. 06-50672864 en Freya Mostert (NJi) via F.Mostert@nji.nl of tel. 06-25660712.

Meer weten?

Wilt u meer weten over de aanpak en de bouwstenen van toekomstgericht werken, bekijk dan de pagina over Toekomstgericht Werken. Daar vindt u een infographic en nadere toelichting op de aanpak. De infographic is ook hieronder te bekijken.

Infographic Toekomstgericht werken

PDF - 2.07 MB