Integrale samenwerking voor jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt

25-10-2019
Werk & inkomen
Zorg

Er zijn ongeveer 300.000 jongeren tussen de 16 en 27 jaar met een afstand tot de arbeidsmarkt. Deze jongeren hebben vaak meerdere problemen die het behalen van een diploma of het vinden van een baan in de weg staan, zoals schulden of problemen thuis. Dat blijkt uit het Interdepartementaal Beleidsonderzoek (IBO).

Het IBO analyseert het rijksbeleid op dit thema en onderzocht hoe de effectiviteit van het beleid vergroot kan worden. In het IBO worden verschillende oplossingsrichtingen geformuleerd die aansluiten bij de knelpunten die in de praktijk ervaren worden door werkgevers, hulpverleners, jongeren en andere betrokken partijen:  

  • Een goede ketenaanpak met een langetermijnvisie door integrale wettelijke verantwoordelijkheid 16-27 bij de gemeenten 
  • Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt in beeld brengen en houden. Zorgen voor een goede monitorings- en signaleringsfunctie. 
  • Zorgen voor goede begeleiding en coaching
  • Stimuleren van maatwerk 

Kabinetsreactie 

Op 4 oktober maakte het kabinet de ambitie bekend te streven naar een meer integrale samenwerking tussen onder andere jeugdhulp, onderwijs en de arbeidsmarkt om jongeren te helpen die moeite hebben met het vinden van een baan. De gemeente moet daarbij meer dan nu de regierol op zich nemen.

Wat gaat er de komende tijd gebeuren? 

Een startkwalificatie geeft meer kans op een baan. Het kabinet wil daarom een aantal maatregelen treffen. De gemeente wordt eindverantwoordelijk voor een goed gecoördineerde ondersteuning aan jongeren. Ook moet de gemeente erop toezien dat de verschillende organisaties goed samenwerken zodat jongeren niet uit beeld raken. Dit gebeurt vaak als een jongere de school verlaat of als zijn werk ophoudt. Het kabinet gaat verkennen hoe de gemeente deze rol kan invullen. Ook bereidt het kabinet een wijziging van de Participatiewet voor.

Debat in de tweede kamer

Donderdag 31 oktober 2019 vindt een debat plaats in de Tweede Kamer over het IBO Jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt. Voorafgaand aan het debat sturen verschillende organisaties waaronder de MBO Raad, VNG, Divosa, Jeugdzorg Nederland, SBB en Ingrado een gezamenlijke reactie op de brief van het kabinet. 

Meer informatie