Meer aandacht voor jongvolwassenen met psychische problemen

24-01-2020
Onderwijs
Werk & inkomen
Zorg

FNO wil samen met MIND structurele oplossingen ontwikkelen voor jongvolwassenen met psychische problemen. Er zijn op dit moment veel aandachtspunten en knelpunten om toegankelijke, samenhangende en effectieve zorg te kunnen bieden aan deze kwetsbare jongvolwassenen. Dit blijkt uit een quickscan van het Trimbos-instituut. 

Trimbos richtte zich tijdens de quickscan op jongeren met psychische problemen tussen de 16 en 35 jaar en met de volgende kenmerken: laag opgeleid, een niet-westerse migratieachtergrond, mbo-, hbo- en wo-studenten, asielzoekers & statushouders en jongeren met ernstige psychische aandoeningen. In 2018 hadden naar schatting 840.000 jongvolwassenen een psychische aandoening. Voor deze groep kwetsbare jongeren is nu vaak te weinig aandacht. Daarom starten FNO en MIND in maart 2020 met een nieuw vijfjarig programma om hiervoor oplossingen te ontwikkelen.

Ruimte voor verbetering

Naast de vele aandachtspunten en knelpunten voor goede zorg zijn er ook andere zorgen. Zo is er beperkte kennis over psychische en aanverwante problemen bij jongvolwassenen en schort het soms ook aan de aanpak hiervan. Een reden hiervoor is dat cijfers of andere gegevens vaak betrekking hebben op jongeren tot 18 (en soms 23 jaar), of op volwassenen met een leeftijdsgrens ver boven de 35 jaar.

Oplossingsrichtingen

Psychische problemen is niet het enige waar kwetsbare jongvolwassenen last van hebben. Het gaat ook om verminderde studieprestaties, voortijdige studie-uitval, werkloosheid, eenzaamheid en armoede. In de quickscan staan oplossingsrichtingen zoals het tegengaan van stigmatisering en uitsluiting, de inzet van ervaringsdeskundigen, meer aandacht voor de culturele achtergrond en domeinoverstijgende samenwerking in netwerken.

Bron: Trimbos-instituut