Regio Lekstroom zorgt voor goede vervolgzorg

19-03-2020
Zorg

De regio Lekstroom vindt dat jongeren die in de jeugdzorg zitten en 18 worden passende vervolgzorg moeten krijgen. De regio heeft onderzocht hoe dat nu gaat en zal in gesprek met maatschappelijke partners verbeteracties opstellen.

Het cijfermatige onderzoek van de regio Lekstroom in samenwerking met Van Dam & Oosterbaan, dat voorafgaat aan verdiepende gesprekken met partners, levert de regio een aantal belangrijke inzichten op. De regio heeft allereerst de jongeren die elke maand 18 worden in beeld gebracht. Er werd niet alleen gekeken naar de hoeveelheid jongeren, maar ook naar wat deze jongeren kenmerkt. Het gaat hier bijvoorbeeld om de zorg die ze ontvangen, welke vervolgzorg nodig is en welke verwijzer betrokken is.

Inzicht I: maatwerk is de norm

Een eerste conclusie is dat het aantal jongeren met jeugdzorg dat 18 jaar wordt per maand relatief laag ligt. Het gaat om 30 jongeren per maand. Dit zorgt ervoor dat maatwerk waarschijnlijk de norm is. Maar het zorgt er tegelijkertijd voor dat medewerkers van het sociaal team weinig met deze gevallen te maken krijgen. Daardoor krijgen ze niet of nauwelijks de kans expertise en routine op te bouwen. 

Inzicht II: inzet verlengde jeugdzorg

Verder ziet de regio Lekstroom dat ook bij jongeren die daarna in Wmo-begeleiding terecht komen veel verlengde jeugdzorg wordt ingezet. Ze vragen zich af waarom dit gebeurt. Er zijn verschillende mogelijke verklaringen voor de inzet van deze verlengde jeugdzorg. Komt het omdat er geen goed vervolgaanbod is, omdat de continuïteit geborgd moet worden, of omdat er geen geld is? Weten jeugdzorgmedewerkers welk aanbod er binnen de Wmo is voor jongvolwassenen? Door met betrokkenen in gesprek te gaan hoopt de regio Lekstroom antwoorden te vinden op deze vragen.

Inzicht III: route verschilt

De regio Lekstroom constateert dat de route die jongeren doorlopen bij de overstap van de Jeugdwet naar Wmo verschilt. Dit kan bijvoorbeeld gaan via het sociaal team, maar ook via de Gecertificeerde Instellingen of de huisarts. Deze verschillen zijn op zich geen probleem, maar het is wel belangrijk om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de route gelijkwaardig is.

Verdiepend onderzoek

Deze drie inzichten krijgen een vervolg in een verdiepend onderzoek. Dit zal gebeuren door in gesprek te gaan met betrokkenen. Daarbij zal worden stilgestaan bij de vraag of verlengde jeugdzorg al dan niet passend wordt ingezet, en ook of het erg is dat de route via de huisarts en sociale teams een andere is.

Bron: Regio Lekstroom; Tekst: Nederlands Jeugdinstituut

Lees het onderzoek

Onderzoek overgang 18-18+ in regio Lekstroom.pdf

PDF - 915.86 KB