Spannende tijden voor mbo jongeren die willen werken

23-04-2020

Voor de meeste jongeren verloopt de overgang van het mbo naar werk soepel en zonder problemen. Dat geldt echter niet voor allemaal. In de motie Kwint/Özdil wordt aandacht gevraagd voor studenten waarvoor de overgang van school naar werk niet eenvoudig is. In veel gevallen gaat het daarbij om jongeren die van de entreeopleiding of een mbo-niveau 2 opleiding komen. De motie vraagt de regering om, samen met de mbo-instellingen én gemeenten, deze groep studenten nog twee jaar na afronding van de opleiding bij hun entree op de arbeidsmarkt te begeleiden. Het NRO heeft, in samenwerking met OCW, opdracht gegeven om onderzoek te doen naar de pilotregio’s die verdere invulling geven aan deze motie.  

Ingrado en RMC zijn gevraagd om de coördinatie van de pilot op zich te nemen. Om de pilotregio’s met elkaar te verbinden, zijn door Ingrado verschillende leercirkels georganiseerd. Het doel van deze leercirkels was om kennis en ervaringen te delen, zodat ook andere (pilot)regio’s inspiratie konden opdoen voor hun eigen aanpak.

Pilot en leercirkels

De start van de pilot verliep in sommige regio’s moeizaam. De verschillende partijen kenden elkaar nauwelijks en hadden moeite om over elkaars grenzen kijken. In de regio’s waar al samengewerkt werd, maakte de pilot forse ontwikkelingen. De regio’s waarbij dit minder het geval was, werd ‘ontschotten’ een nieuw werkwoord. De leercirkels waren hierbij van grote waarde. Tijdens de leercirkels werden niet alleen praktische tips uitgewisseld, maar ook de rol van elke samenwerkende partij werd besproken om tot een integrale samenwerking te komen. Daarnaast zijn knelpunten in beeld gebracht en vernieuwende oplossingsrichtingen onderzocht. Uiteindelijk zijn in alle regio’s verschillende manieren van samenwerking ontwikkeld en versterkt, om de overgang van school naar werk beter te laten verlopen.

Schouder aan schouder voor jongeren uit het mbo

Jongeren die nu thuiszitten en waarvan momenteel de stage is gestopt, verkeren nog steeds in onzekerheid. Zij weten niet wanneer zij weer terug naar hun opleiding en stage kunnen. Daarnaast is het nog maar de vraag of het stagebedrijf er nog wel is. Vanuit de pilotregio’s en de projectleiders van Ingrado is, zeker sinds de uitbraak van het coronavirus, erg veel aandacht voor de jongeren die hun eerste stappen op de arbeidsmarkt zetten.

Ondanks veel zorgen, worden door de eerste opbrengsten van de pilot ook kansen gezien. Henrie Mastwijk, projectleider bij Ingrado, vertelt “door de pilot weten partijen elkaar goed te vinden en is samenwerking om deze kwetsbare jongeren te helpen vanzelfsprekend. Daarnaast zijn we in de regio’s nu meer bedreven om contact te krijgen en te houden met de jongeren. Zeker sinds de uitbraak van het coronavirus, is het belangrijk dat de verschillende partijen nauw met elkaar samenwerken om jongeren in een kwetsbare positie te helpen. Anders ben je ze kwijt, met alle gevolgen van dien.” Mastwijk geeft expliciet aan dat de opbrengsten van het eerste jaar van de pilot zich nu direct terugbetalen. “Gemeente, RMC en onderwijs zullen samen met de werkgevers aan de slag moeten voor deze jongeren. Ze weten elkaar te vinden en willen schouder aan schouder samenwerken om kansen te creëren voor deze groep.”

Jongeren van het Entree onderwijs en mbo 2 hebben een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt. Zeker in deze tijd hebben zij die extra ondersteuning nu hard nodig.

Op deze website kunt u op de hoogte blijven van het verdere verloop van het onderzoek.