Verkenning aanpak Toekomstgericht werken

30-06-2020

Het NJi en OZJ hebben in de periode tussen maart en juni 2020 met verschillende partijen besproken wat het van ons vraagt om kwetsbare jongeren te ondersteunen bij het zelf vinden van een stabiele basis op weg naar volwassenheid. Dit deden we in het kader van de verkenningsfase voor de aanpak toekomstgericht werken. Het waren inspirerende gesprekken die NJi en OZJ een beter overzicht gaven beeld gaven van wat er in Nederland aan kennis ontwikkeld is en aan welke kennis behoefte is. 

Op basis van deze input hebben we voor de aanpak toekomstgericht werken een aantal bouwstenen benoemd waarop we in 2020 en 2021 nader landelijk ervarings-, wetenschappelijke en professionele kennis met elkaar willen ontwikkelen en in 3 a 4 regio’s met de aanpak aan de slag gaan. Bekijk voor meer informatie hierover de onderstaande infographic toekomstgericht werken.

Verdiepingsessies Toekomstgericht werken

Met een aantal van jullie hebben we een verdiepend gesprek georganiseerd rond een specifieke bouwsteen. In de verdiepende sessies is de volgende input opgehaald:

Verdiepingssessie professionalisering en ontwikkelen vakmanschap

Wat vraagt het van professionals in denken en handelen als het gaat om toekomstgericht werken met jongeren in overgang naar volwassenheid?

Deze vraag leverde een boeiend gesprek op, waarin zowel de meer praktische en concrete oplossingen als de maatschappelijke en filosofische kant aan bod kwamen. Een greep uit de besproken thema’s en vraagstukken;

  • Er is inmiddels heel veel geïnvesteerd in de ontwikkeling van vakmanschap en op het thema 16-27. Professionals kunnen dit vraagstuk niet alleen oplossen. Zij hebben het systeem nodig om hen de ruimte te geven.
  • Werken met en vanuit de steuncirkel van jongeren aan een beeldend plan voor hun toekomst.
  • Vakmanschap vertrekt vanuit de persoon van de professional; wie ben ik zelf en hoe sta ik in relatie tot de jongere? Ook het perspectief van de professional en moment van betrokken raken, bepaalt de rol en de relatie met de jongere. 
  • Vakmanschap is voortdurend leren en ontwikkelen.

Verdieping sessie doorlopende ondersteunen en uitstroom jeugdhulp

Op welke manier kan er een doorgaande lijn georganiseerd worden om jongeren bij de overgang van 18 – naar 18 + zo goed mogelijk te ondersteunen bij de uitstroom na jeugdhulp.

De deelnemers hebben hun ervaringen gedeeld met de daarbij komende successen, goede voorbeelden en uitdagingen. Het was voor de deelnemers interessant om met elkaar te reflecteren op de aanpakken en om van elkaar te leren. In de aanpakken waren veel herkenbare thema’s en vraagstukken waar in de praktijk mee geworsteld wordt en waar oplossingen zijn gevonden:

  • Het goed regelen van de systeemkant, zodat oplossingen structureel worden.
  • Systeemoplossingen zijn nodig op alle niveaus; zowel tussen gemeenten en aanbieders als tussen en binnen organisaties. 
  • Het meekrijgen van de bestuurders en zorgen voor zowel bestuurlijk draagvlak als draagvlak aan de beleids- en professionele kant.
  • Vooropstellen van en werken vanuit het jongerenperspectief.
  • Niemand is tegen de doorgaande lijn 18 – 18 +, maar op het moment dat het concreet wordt en er daadwerkelijk vorm krijgt op uitvoerend niveau, dan wordt het spannend. Dan wordt helder waar het over gaat, wat de consequenties zijn en is er een ander spel te spelen.

Verdiepingssessie data en ambitieformulering

Professionals vanuit verschillende gemeenten, NJi en Movisie gingen in gesprek met elkaar over het gebruik van data die op de website 16-27.nl wordt aangeboden. Gemeenten zagen voor het eerst de datavisualisaties die NJi en Movisie hebben ontwikkeld rondom drie persona’s in de leeftijd 16-27. Daarbij is de comorbiditeit van een aantal kenmerken binnen een persona in beeld gebracht met Ven diagrammen op regioniveau. Gemeenten vonden deze datavisualisaties interessant en gaan deze nader toetsen in de eigen praktijk. NJi en Movisie nodigen gemeenten en partners uit de data op 16-27.nl te gebruiken en hun ervaringen met ons te delen. Samen kunnen we het gebruik van data in gemeenten verrijken.

Vervolg

Na de zomer starten we met de inschrijving en selectie van 3 a 4 regio’s en gaan we landelijk door met het ontwikkelen van kennis. Wil jij hier een bijdrage aan blijven leveren of wil je vanuit een regio hiermee aan de slag? Meld je aan bij info@16-27.nl of neem voor de regionale aanpak voor 13 juli contact op met Brechje Kuipers (b.kuipers@spirit.nl) of Freya Mostert (f.mostert@nji.nl).

Meer informatie

Bekijk voor meer informatie ook de pagina Toekomstgericht werken op 16-27.

We houden je ook op de hoogte via de nieuwsbrief 16-27. Als je daar nog niet voor hebt aangemeld, doe dat dan snel via de website van 16-27.

Infographic Toekomstgericht werken

PDF - 2.07 MB