Webinar: Meer geschikte en betaalbare woningen realiseren

02-12-2019
Wonen
Zorg

Hoe kunnen we zorgen voor meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie? Met een aantal partners is dit vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken besproken tijdens het webinar 'Wonen en zorg voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie' op 14 november.

Tijdens het webinar ging Edgar Oomen, landelijke projectleider 16-27, in gesprek met verschillende professionals over het perspectief van de doelgroep, de kennis van onderzoekers, de regierol van gemeente en de afstemming met ketenpartners, de rol en kansen van woningcorporaties. Ook is er aandacht voor voorbeelden uit de praktijk en vervolgstappen. 

Er zijn acht categorieën voor het handelingsperspectief voor gemeenten benoemd:

 1. Uitbreiden varianten in de woonvoorraad.
 2. Beter gebruik maken van de bestaande woonvoorraad.
 3. Actualiseer (puntentellings-)methode.
 4. Stakeholder samenwerking (regisseren).
 5. Versnel (bewoners)initiatieven.
 6. Langere duur van woon-zorg arrangementen.
 7. Verzamel data.
 8. Verminder onjuist gebruik woonvoorraad.

Het webinar is gerealiseerd in samenwerking met VNG, Taskforce Wonen en Zorg, Aedes, Ieder(in) en Platform31.

Webinar terugkijken

Samenvatting webinar wonen en zorg voor jongvolwassenen

PDF - 569.26 KB

Vraag & antwoord

Tijdens het webinar was er ruimte voor het stellen van vragen. Er werden door de kijkers onder andere vragen gesteld over het aanbod van woningen, het versnellen van de realisatie van projecten en over Kamers met kansen. 

Aanbod van woningen

'Hoe kun je meer spreiding ontwikkelen binnen het aanbod van woningen. De sociale woningbouw met een huurgrens van 424 euro heeft vaak een geclusterde ligging. De doelgroep BW zou er juist baat bij hebben om te integreren in verschillende wijken. Zijn hier voorbeelden van?'
 
Verschillende partijen zijn zoekende naar de manier waarop spreiding mogelijk is. Op korte termijn helpen maatregelen als:

 • Het benutten van de 10 procent vrije ruimte die corporaties hebben om woningen toe te wijzen aan hogere inkomens.
 • Ombouw van eengezinswoningen, zodat inwoning of kamerverhuur mogelijk is.
 • Initiëren gemengd wonen complexen (zowel in de flexibele als structurele voorraad).
 • Lokaal maatwerk in de huisvestingsverordening.

Op langere termijn is spreiding van het goedkope segment een belangrijk onderdeel in de woningbouwprogrammering. Naast inzicht in de omvang van de vraag naar het goedkope aanbod en de ontwikkelingen daarin, gaat het ook om ruimte bieden aan woonvormen die woningen met verschillende huurgrenzen met elkaar combineren. 

Tip

Anders toewijzen

Interessante blog over het aanbod van woningen vanuit het perspectief van corporaties: Anders Toewijzen: zoektocht naar een gebalanceerde bewonerssamenstelling van Hanneke Schreuders en Lieselot Kerssens.

Versnelling van de realisatie

'Hoe kun je ervoor zorgen dat je vaart maakt met realisatie voor deze groep jongvolwassenen met zorgvragers/zorgdragers? Ik merk dat verkennen van kansen lukt en starten van projecten, maar dat realisatie van woningen lang duurt (door betrokkenheid van verschillende zorgaanbieders, beheerders, eigenaren pand etc.).'
 
Mogelijkheden om versnelling te krijgen in de woonruimte voor jongeren met een zorgvraag is het gebruik van mogelijkheden voor flexwonen of gemengd wonen.
Daarnaast helpen concepten als Kamers met Kansen of Onder de pannen om beschikbare kamers in te zetten voor inwoning. 

Effect van Kamers met kansen

'Welk effect heeft de inzet ‘kamers met kansen’ in eigen vastgoed op de zorgvraag van jongeren?'
 
Een voorbeeld uit Utrecht: 'Tot nu toe hebben vanaf februari dit jaar (9 maanden) 35 mensen een Kamer met Aandacht aangemeld. Een derde hiervan is afgevallen om verschillende redenen. Een vierde van de aanmeldingen zijn mensen die een heel huis of bijgebouw (tuinhuis, gastenverblijf, tiny house) willen verhuren/plaatsen. Naar aanleiding hiervan mogen zij binnenkort in een aantal gemeenten 'mantelzorg-woningen voor kwetsbare jongeren' plaatsen bij particulieren. Ook lopen er gesprekken over tijdelijke omzetvergunningen/kamergewijs verhuren.

Inmiddels zijn 12 jongeren geplaatst, 3 daarvan zijn na een paar weken/maanden weer vertrokken. Zij zijn nu bezig met bemiddeling 13 en 14 en hebben daarnaast nog 2 kamers 'open' staan. De eerste jongeren zijn in mei dit jaar geplaatst dus het is (mijn inziens) nog te vroeg om te kunnen zeggen wat het effect is van Kamers met Aandacht op de zorgvraag.'