Brechje Kuipers

Brechje Kuipers

Even voorstellen

'Ik ben Brechje Kuipers en werk als ontwikkelaar bij Zorg voor de Jeugd (OZJ). Vanuit mijn rol ga ik samen met het Nederlands Jeugdinstituut een ondersteuningsprogramma ontwikkelen voor gemeenten, organisaties en professionals, die jongeren op weg helpen naar volwassenheid. Ik voel het als mijn roeping en een maatschappelijke opgave om kwetsbare jongeren te helpen.

Ik ben moeder van twee opgroeiende dochters in Amsterdam. Dat is soms een enorme uitdaging, maar mijn kinderen hebben het geluk dat ze in een stabiele omgeving opgroeien en kunnen dromen over een mooie toekomst. Helaas is dat niet voor alle kinderen en jongvolwassenen weggelegd. Ik vind het heel krom dat jongeren die 18 jaar worden en geen stabiel thuis hebben, versneld volwassen moeten worden. Volgens de wet zijn ze volwassen, maar door allerlei redenen raken ze vaak tussen wal en schip. Ik verzet mij tegen dat idee en vind dat we als samenleving een gezamenlijke verantwoordelijkheid hebben om deze jongeren te helpen.'

Toekomstgericht werken doorontwikkelen

Toekomstgericht werken is kijken naar de leefwereld van jongeren. Welke ondersteuning hebben ze nodig? Onze visie is dat we jongeren pas loslaten als de Big 5 op orde is. Dat betekent dat er een stabiele basis is voor jongeren op het gebied van support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Die stabiele basis is een voorwaarde voor ontwikkeling. Met die basis kunnen jongeren van ‘overleven’ naar ‘leven’ gaan en ontstaat er ruimte voor de toekomst.

Actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ stelt als doel binnen actielijn 4: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden. Om dit te bereiken zijn er concrete resultaten genoemd zoals een betere voorbereiding op de overgang naar volwassenheid, met afspraken op maat (vastgelegd in een integraal ‘toekomstplan’). In 2018 zijn zes trajecten gestart voor de pilot ‘Werken met een toekomstplan’. Deze pilot zoomde in op wat het vraagt van professionals, organisaties en financiers om toekomstgericht, integraal en vanuit de behoefte van jongeren te werken. Deze opbrengsten nemen we mee in de doorontwikkeling van het toekomstgericht werken.

Hoe gaan we doorontwikkelen?

We willen onderzoeken welke regio’s al toekomstgericht werken, wat hun ervaringen & geleerde lessen zijn en samen met hen een stap verder zetten. Deze kennis en ervaringen in de regio's willen we ook op landelijk niveau gaan delen en gebruiken. We willen een meer structurele aanpak van toekomstgericht werken ontwikkelen waarbij organisaties, professionals en jongeren niet elke keer opnieuw het wiel hoeven uit te vinden.

Aan de ene kant willen we het vakmanschap rondom professionals versterken en ondersteunen op basis van de Big 5. En aan de andere kant willen we laten zien hoe een integraal zorgaanbod voor de kwetsbare jongeren georganiseerd kan worden. Organisaties uit het onderwijs, de jeugdhulp en jongerenwerk zijn hierbij betrokken. Doorlopende ondersteuning is hierbij erg belangrijk, zodat de harde knip rond 18 jaar wordt voorkomen. Zo kunnen professionals doen wat nodig is en gaan jongeren met een stevige basis hun toekomst tegemoet.

Contact

Heb je vragen of opmerkingen over toekomstgericht werken? Neem dan contact op met mij via info@16-27.nl of 06- 50 67 28 64.