Wat is toekomstgericht werken?

De meeste jongeren groeien op naar volwassenheid vanuit een stabiele thuissituatie, met steun van ouders, familie en vrienden en voldoende mogelijkheden in school & werk naar een kansrijke toekomst. Zo’n 15% van de jongeren groeit op met een vorm van jeugdhulp en bevindt zich in een kwetsbare positie door bijvoorbeeld problemen in de thuissituatie, schooluitval, psychosociale problemen, schulden, en verslaving. Voor hen is de stap naar zelfstandigheid en overgang naar volwassenheid, met een wettelijke verantwoordelijkheid bij 18 jaar, een cruciale fase. Hierin is goede en duurzame ondersteuning van groot belang, zodat ook deze jongeren kunnen bouwen aan een stabiele basis. Alleen met een stabiele basis is er ruimte voor herstel en ontwikkeling en ontstaat er ruimte om de toekomst vorm te geven.  

Denk en doe mee

Wij helpen 3 à 4 regio’s de uitgangspunten, bouwstenen en werkzame elementen van ‘toekomstgericht werken’ nader te toetsen en door te ontwikkelen. Daarbij vertrekken we vanuit het perspectief en de input van jongeren zelf. De opgebouwde kennis en ervaringen in de regio’s delen en gebruiken wij voor uitwisseling en beschrijving op landelijk niveau.

Bent u in beleid en/of praktijk bezig in uw regio de positie voor kwetsbare jongeren te verbeteren? Wilt u het verschil maken en zou deze aanpak  u en uw regiopartners daarbij kunnen helpen? Neem dan contact met ons op. dan verkennen we samen de mogelijkheden. Neem contact op via info@16-27.nl of persoonlijk met Brechje Kuipers (OZJ) via b.kuipers@spirit.nl of tel. 06-50672864 en Freya Mostert (NJi) via F.Mostert@nji.nl of tel. 06-25660712.

Aanmelden voor aanpak toekomstgericht werken.pdf

PDF - 200.56 KB

Infographic

Bekijk ook onderstaande infographic. Deze infograhpic zoomt in op het waarom, het hoe en het wat van de aanpak.

Infographic Toekomstgericht werken

PDF - 2.07 MB

Stabiele basis

Toekomstgericht werken is werken vanuit een gedeelde maatschappelijke visie dat we jongeren pas loslaten als er een stabiele basis is op de vijf pijlers van volwassenheid: support, wonen, school & werk, inkomen en welzijn. Dit doen we door onze hulp af te stemmen op het plan van de jongere, doorgaande ondersteuning te bieden en een soepele overgang naar volwassenheid, en jongeren te versterken naar een stevige basis op de Big5. Vanuit jongeren, praktijk en theorie weten we deels al wat werkt in toekomstgerichte ondersteuning van jongeren. Dit noemen we de bouwstenen van de aanpak, enerzijds gericht op professionele uitvoering en vakmanschap, en anderzijds gericht op het organiseren van integraal aanbod.

Wat houdt de aanpak Toekomstgericht werken in?

Het Nederlands Jeugdinstituut en Ondersteuningsteam Zorg voor de Jeugd bundelen hun krachten en zetten in op de doorontwikkeling van de aanpak Toekomstgericht Werken voor jongeren in een kwetsbare positie op weg naar volwassenheid. Dit doen zij als onderdeel van het actieprogramma ‘Zorg voor de jeugd’ actielijn 4: kwetsbare jongeren beter op weg helpen zelfstandig te worden.

De aanpak Toekomstgericht werken richt zich op een kwaliteitsslag in de ondersteuning en begeleiding van jongeren in een kwetsbare positie. Enerzijds door het versterken van het vakmanschap en organiseren van de randvoorwaarden voor een toekomstgerichte werkwijze van professionals. Dit zijn zowel professionals in de jeugdhulpverlening, als professionals in het sociaal domein breed. Anderzijds door de bouwstenen van het organiseren van een integraal zorgaanbod voor de kwetsbare jongeren zichtbaar en overdraagbaar te maken. De aanpak richt zich op de begeleiding van professionals en organisaties in de uitvoering en in de organisatie van een integraal en doorlopend ondersteuningsaanbod.

Voorbeelden van toekomstgericht werken

Regio Lekstroom

De vijf gemeenten in de regio Lekstroom werken op veel terreinen samen aan de transformatie van de jeugdzorg. De bedoeling is om zorg voor jeugd eenvoudiger, meer ontschot en dichter bij huis te organiseren.

Dit project sluit aan bij het landelijk programma ‘Zorg voor Jeugd’ en wordt samen met het project Jeugdhulp met Verblijf uitgevoerd met subsidie uit het landelijk transformatiefonds jeugd 2018-2020. De regio Lekstroom heeft in het project 18-/18+ de ambitie een doorlopende (zorg)lijn te organiseren om de overgang 18- naar 18+ minder problematisch te laten verlopen. Door samenwerking tussen de gemeenten en de aanbieders ontstaat er meerwaarde in de begeleiding van deze kwetsbare groep jongeren.

Lekstroom magazine Kwetsbare jongeren

PDF - 3.71 MB