Meedenksessie wonen en zorg voor jongvolwassenen

- , Online
Wonen
Zorg

Binnen 16-27 streven we naar meer geschikte en betaalbare woningen en kamers voor jongvolwassenen in een kwetsbare positie. Hoe realiseren we deze woningen voor de doelgroep 16-27? Welke mogelijkheden zijn er voor hen beschikbaar? Wat vraagt dit aan organisatie en van wie? En hoe ga je om met discussies rondom financiering? Wie is waarvoor verantwoordelijk? Met de online meedenksessie ‘wonen en zorg voor jongvolwassenen’ willen we hierover met gemeenten in gesprek.

De opgave

Sinds 2009 is het aantal dak- en thuisloze jongeren verdrievoudigd. Er zijn onvoldoende goedkope en passende woningen beschikbaar voor de groep kwetsbare jongeren die 18 wordt. De woningmarkt is praktisch ontoegankelijk voor jongeren vanwege wachtlijsten voor betaalbare woningen, te hoge prijzen in de vrije sector, en onbetaalbare koopwoningen. Met name voor jongeren die uitstromen uit jeugdhulp met verblijf, jeugdreclassering en/of jeugdbescherming of die op een andere kwetsbare situatie zitten is dit een groot probleem. Het probleem is allereerst het gebrek aan passende woonvoorraad. Nieuwe woonconcepten komen landelijk niet snel van de grond door het schot tussen wonen en zorg, zowel bij de ministeries als lokaal. Dat zorgt ook voor een gebrek aan doorstroom vanuit intramurale zorg. Daarnaast is de betaalbaarheid van woningen voor jongeren een probleem. Hun bestaanszekerheid is fragiel, met name onder de 21 jaar. De regelgeving rondom huurtoeslagen en bijstand sluiten vaak niet aan bij de financiële situatie van deze jongeren en de kosten van huisvesting. Hierdoor lopen zij een vergroot risico op schulden en/ of raken zij dak- of thuisloos door de (te) hoge lasten in relatie tot het vaak lage en instabiele inkomen. Zie ook de pagina Wonen op 16-27.

Programma

Tijdens de meedenksessie staan we allereerst stil bij de belangrijkste actualiteiten rondom het vraagstuk wonen en zorg voor jongvolwassenen en delen we belangrijke documenten. Daarna staan we uitgebreid stil bij twee onderwerpen rond wonen en zorg 16-27 die van meerwaarde zijn voor gemeenten om mee aan de slag te gaan (meer informatie wordt meegestuurd met de agenda, na aanmelding). Vervolgens is er de ruimte om met elkaar in gesprek te gaan om goede voorbeelden uit te wisselen, casuïstiek te behandelen, vragen te stellen en zorgen te delen. Tot slot bespreken we vervolgstappen in de ondersteuning 16-27.

Informatie en aanmelden

Voor wie: de sessie is bedoeld voor deelnemers vanuit gemeenten

Meld je aan

Heb je vragen of wil je vooraf een casus, goed voorbeeld of vraag indienen? Stuur dan een mail naar edgar.oomen@vng.nl o.v.v. online meedenksessie wonen en zorg.