Aanpak 16-27

Landelijke aanpak 16-27 zet zich in om jongeren tussen de 16 en 27 jaar in een kwetsbare positie zo optimaal mogelijk te begeleiden naar zelfstandigheid. De aanpak is een samenwerkingsverband tussen het Nederlands Jeugdinstituut, Movisie, Ingrado, Divosa, ExpEx, VNG, het Rijk en de gemeenten. 

De integrale samenwerking van de Landelijke Aanpak 16-27 op de leefdomeinen onderwijs, veiligheid, vrije tijd, werk & inkomen, wonen en zorg, is nodig om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen richting zelfredzaamheid en participatie. De Landelijke Aanpak 16-27 verwijst naar de levensfase waarbinnen doorlopend ondersteuning nodig is aan kwetsbare jongeren. Ondersteuning die niet begint of eindigt bij het 18e levensjaar.

Om jongeren zo dicht mogelijk bij hun eigen leefwereld en integraal te ondersteunen, hebben gemeenten de afgelopen jaren meer taken gekregen op het gebied van arbeidsparticipatie, jeugdhulp en maatschappelijke ondersteuning. Ondanks grote betrokkenheid en inzet van veel verschillende partijen blijken de nieuwe beleidsuitgangspunten eigen regie en maatwerk in de praktijk vaak lastig te realiseren, zowel voor de jongere zelf als de professionals in het veld. Hierdoor vallen nog te veel jongeren onbedoeld tussen wal en schip. 

Integrale aanpak

Als samenwerkingsverband weten we meer en bereiken we meer. Meer ambtenaren, professionals, ouders én jongeren. Vanuit hun eigen expertise werken de aangesloten kennisinstituten, landelijke branche- en beroepsverenigingen en gemeenten samen binnen Landelijke Aanpak 16-27. 

Gemeenten zijn het aanspreekpunt voor jongeren en hun verzorgers. Ook zijn zij verantwoordelijk voor de randvoorwaarden om jongeren een ononderbroken pad naar volwassenheid bieden. Zij geven professionals de ruimte om jongeren daarbij te helpen. Dat vraagt om ontschotting en samenwerking in het sociaal domein. De uitdaging ligt voor professionals in het integraal werken op alle leefdomeinen. 

Missie

Samen vanuit een gedeelde ambitie in samenhang werken aan oplossingen op de verschillende niveaus met als vertrekpunt de praktijk, waarbij de jongere centraal staat en we gaandeweg leren.

Visie

Samen willen we minder zelfredzame jongeren tussen de 16 en 27 jaar ondersteunen, zodat ook zij binnen hun eigen mogelijkheden zo duurzaam mogelijk kunnen participeren in de maatschappij, oftewel hun weg vinden naar onderwijs, werk of andere zinvolle dagbesteding. Bij het ondersteunen van de jongere op weg naar participatie hebben we ook aandacht voor het bieden van continuïteit in ondersteuning en zorg, het vinden van passende huisvesting en een toereikend inkomen.

Heb je een vraag, opmerking of aanvulling? 

Stuur een mail naar info@16-27.nl. Wij streven ernaar je bericht binnen vijf werkdagen te beantwoorden.