Jeugdreclassering en jeugd-ggz

Een jongere is 19 jaar en de gecertificeerde instelling die de jeugdreclasseringsmaatregel wil ggz hulp inzetten voor deze jongere. De gemeente stelt dat de ziektekostenverzekering de ggz hulp moet vergoeden, omdat deze voorliggend is op de Jeugdwet.

Klopt dit?

Nee, dit klopt niet. 

Gemeente verantwoordelijk bij strafrechtelijke beslissing of op advies van gecertificeerde instelling

Het uitgangspunt van de Jeugdwet is dat de gemeente geen voorziening hoeft te treffen als er recht is op zorg op grond van een zorgverzekering zoals in de Zorgverzekeringswet is beschreven. De Zorgverzekeringswet is dus in beginsel voorliggend. Dit staat in artikel 1.2 lid 1 van de Jeugdwet. In lid 3 van hetzelfde artikel staat echter dat de gemeente wél gehouden is de voorziening te treffen – in afwijking van lid 1 – als het gaat om jeugdhulp zoals genoemd in artikel 2.4, lid 2, onderdeel b van de Jeugdwet. In dit artikel staat dat de gemeente verantwoordelijk is voor de uitvoering van de onder andere de jeugdreclassering en van de jeugdhulp die voortvloeit uit een strafrechtelijke beslissing ten behoeve van een jeugdige die zijn woonplaats heeft binnen de gemeente.

In het artikel wordt dit nader ingevuld door te stellen dat het college in ieder geval de jeugdhulp inzet die de rechter, het openbaar ministerie, de selectiefunctionaris, de inrichtingsarts of de directeur van de justitiële jeugdinrichting nodig achten bij de uitvoering van een strafrechtelijke beslissing of die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van jeugdreclassering.

Gaat het dus om jeugdhulp die de gecertificeerde instelling nodig acht bij de uitvoering van de jeugdreclassering, dan is de gemeente gehouden in deze jeugdhulp te voorzien. De Zorgverzekeringswet is in dit geval niet niet voorliggend.

Jeugdige in de jeugdwet

Een 19-jarige wordt ook aangemerkt als een jeugdige in de Jeugdwet als het adolescentenstrafrecht op de jongvolwassene wordt toegepast.

Meer informatie