Wat werkt bij succesvol toeleiden naar werk

Publicatie

Werk & inkomen

De meeste jongeren slagen er goed in om zelf op zoek te gaan naar een passende baan of opleiding. Toch bevindt zich in Nederland nog steeds een relatief grote groep jongeren in een kwetsbare positie. Zij hebben geen betaald werk, volgen geen onderwijs en/of worstelen met complexe problemen (verslaving, schulden, dak- en thuisloosheid). Het dossier Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk beschrijft welke werkzame elementen je kunt inzetten om jongeren in een kwetsbare positie duurzaam te laten participeren op de arbeidsmarkt.

Deze jongeren lopen een groter risico op langdurige werkloosheid, armoede en schulden, dakloosheid, psychische problemen en een sociaal isolement. Daarnaast vormen zij ook een risico voor de samenleving door het verlies aan arbeidspotentieel en een grotere kans op langdurige uitkeringsafhankelijkheid. Ook is de kans groter dat deze jongeren eerder afglijden naar criminaliteit en/of radicaliseren. Deze risico’s verminder je niet substantieel met incidentele tijdelijke baantjes en draaideurwerk-loosheid. Het dossier richt zich daarom op duurzame participatie. Het beschrijft elementen die jongeren ondersteunen bij het vinden van werk en/of de jongeren helpen om aan het werk te blijven.

Om wie gaat het?

Om hoeveel jongeren gaat het? Wat zijn hun kenmerken? Die vragen zijn lastig te beantwoorden omdat er binnen de groep kwetsbare jongeren een groep jongeren is die letterlijk buiten beeld zijn bij overheids- en hulpverleningsinstanties. Zij volgen geen onderwijs, krijgen geen uitkering, zijn niet legaal aan het werk en ook niet ingeschreven als werkzoekende of bekend bij hulpverleningsinstanties. Landelijke cijfers zoals het CBS bijvoorbeeld beschikbaar stelt via statline geven dan ook niet meer dan een indicatie van de volumeontwikkeling. Je kunt er bijvoorbeeld uit afleiden dat de omvang van de groep jongeren die geen onderwijs volgen en ook niet aan het werk zijn, de afgelopen jaren constant is gebleven ondanks het gunstige economische tij. De overheid kan er daarom niet van uitgaan dat langdurige economische groei uiteindelijk ook bij deze jongeren tot participatie leidt.

Werkzame elementen

Geeft dit 'Wat werkt bij-dossier' een duidelijk antwoord op wat de beste manier is om deze jongeren aan het werk te krijgen? Helaas is dat niet het geval. Er bestaat geen overkoepelende allesomvattende effectieve aanpak die voor alle kwetsbare jongeren werkt. Er is geen one-size-fits-all. Dé kwetsbare jongere bestaat namelijk niet. Iedere jongere in een kwetsbare positie worstelt met zijn eigen unieke combinatie van problemen. Een groep voortijdige schoolverlaters bestaat uit jongeren die een verkeerde studiekeuze hebben gemaakt, jongeren met motivatieproblemen of een niet-realistisch zelfbeeld, jongeren met multiproblematiek, of jongeren met een ongeschikt sociaal netwerk. Of uit jongeren die met een combinatie van meerdere van deze belemmeringen te maken hebben. Wat bij de ene schoolverlater als werkzaam element ingezet kan worden, kan bij een andere jongere juist niet effectief zijn.

Auteur: Franken, M.; Mateman, H.;
Jaar
: 2019
Uitgever(s): Movisie
Type: Wat werkt bij-dossier
Pagina's: 66
Bron: https://www.movisie.nl/publicatie/wat-werkt-succesvol-toeleiden-jongeren-naar-werk

Wat werkt bij de succesvolle toeleiding van jongeren naar werk

PDF - 890.69 KB

Infographic Wat werkt bij het toeleiden van jongeren naar werk

PDF - 535.11 KB