Wet langdurige zorg (Wlz)

Regels & wetgeving

Zorg

De Wet langdurige zorg (Wlz) is van toepassing op mensen met een beperking voor wie geldt dat zij een blijvende behoefte hebben aan permanent toezicht of 24 uur per dag zorg in de nabijheid. Het Centrum Indicatiestelling zorg (CIZ) stelt vast of een cliënt aan deze voorwaarden voldoet.

De Wlz is van toepassing op mensen van alle leeftijden. Ook kinderen en jongeren met meervoudige beperkingen of een (zeer) ernstige verstandelijke, lichamelijke of zintuiglijke beperking kunnen dus onder de Wlz vallen. De wet biedt een integraal zorgpakket, bestaande uit persoonlijke verzorging, verpleging, verblijf, begeleiding en behandeling. De zorg kan ook thuis geboden worden, in de vorm van een persoonsgebonden budget (PGB) of in voorkomende gevallen, als ‘zorg in natura’.

Tip

Alle relevante wetgeving op een rij

Download het Wettenschema: geldende wetgeving voor kinderen en jongeren. In dit schema zie je per leeftijdsklasse en per leefdomein welke wet van toepassing is.