ZOWh@t

Onderwijs
Werk & inkomen

ZOWh@t is een bovenschoolse arbeidstoeleidingsdienst in de regio West-Friesland. Hoofddoelstelling is om jongeren tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt naar werk te begeleiden. Als regulier werk niet mogelijk is, dan naar beschut werk of dagbesteding.

In eerste instantie richtte ZOWh@t zich op leerlingen zonder startkwalificatie, maar inmiddels is de doelgroep verder verbreed naar alle jongeren tot 27 jaar met een grote afstand tot de arbeidsmarkt. Hierbij horen ook leerlingen met een mbo-diploma die bijvoorbeeld door een stoornis in het autistisch spectrum moeilijk aan het werk komen.

Vertrouwen

Kern van het werken met deze jongeren is een persoonlijke band, vertelt Peer Scheepers. Hij werkt al 25 jaar in het speciaal onderwijs en praktijkonderwijs en is drijvende kracht achter ZOWh@t. 'Zeker met deze doelgroep is het belangrijk om hun vertrouwen te winnen. Wij kennen de jongeren die vanuit het vso en praktijkonderwijs komen al vanaf hun 12e, en soms zelfs vanaf hun 6e. Ook hun ouders zijn bekend, en de hulpverlening eromheen.' Dit vertrouwen maakt de begeleiding ook laagdrempelig, ziet Scheepers in de praktijk.

Faciliteren in tijd

'Sommige jongeren gaan niet naar het jongerenloket als ze bijvoorbeeld hun baan kwijt zijn, maar naar hun oude mentor van de praktijkschool. Het enige dat wij vanuit ZOWh@t vervolgens moeten doen, is deze collega in tijd faciliteren zodat hij met die jongere aan de slag kan.' Zo krijgt iedere jongere één-op-éénbegeleiding van een vaste 'regisseur', die de jongere kent, zijn hulpvraag en de thuissituatie. Dat is belangrijk, volgens Scheepers. 'Als niemand zich eigenaar maakt van een jongere, verzanden mensen snel in procedures en mailcontact over wie wat wanneer gaat doen. Dat is wat mij betreft allemaal verloren tijd. Ik vind dat we alle energie en tijd die we krijgen vanuit de gemeenten daadwerkelijk in de jongeren moeten investeren.'

De 'oude' samenwerkingsstructuur bestond vooral uit de scholen in het vso en praktijkonderwijs, het UWV en een aantal reïntegratiebedrijven. Die groep kwam zes keer per jaar bij elkaar en was klein genoeg om alle vso- en pro-leerlingen te bespreken. In het nieuwe netwerk is ook het RMC nauw betrokken, een aantal mbo-scholen en verschillende afdelingen van de gemeenten. Daarmee is de groep te groot geworden om individuele casussen te bespreken; in het grote netwerkoverleg wordt vooral nieuwe wet- en regelgeving besproken en de afspraken die daaruit volgen in de regio.

Maatwerk

Voor het individuele maatwerk voor jongeren zijn vijf Het (voortgezet) speciaal onderwijs en het praktijkonderwijs in West-Friesland hebben jarenlange ervaring met de begeleiding van kwetsbare jongeren naar de arbeidsmarkt. Die expertise wordt nu breder ingezet voor alle kwetsbare jongeren tot 27 jaar, in nauwe samenwerking met mbo-scholen, het RMC, gemeenten, wijkteams en het bedrijfsleven. Het opbouwen van vertrouwen, zowel bij de jongeren als tussen de samenwerkingspartners, is hierin essentieel. ZOWh@t – West-Friesland kleine zogeheten expertgroepen gevormd, ieder bestaande uit vijf of zes mensen.

Zo worden in de expertgroep Arbeidstoeleiding alle werkgerelateerde vragen op casusniveau besproken. De expertgroep Transitiecoaching richt zich op jongeren die zijn uitgevallen in het (regulier) voortgezet onderwijs en extra begeleiding nodig hebben om weer terug te keren naar het onderwijs. Individuele begeleiding vanuit deze expertgroepen gebeurt ook zoveel mogelijk door één persoon, vertelt Scheepers. 'Sommige collega's zijn zowel transitiecoach als werktoeleider bij ZOWh@t. Als we met een jongere besluiten om de overstap te maken van het onderwijs naar een werktoeleidingstraject, hoeft die begeleider alleen maar een andere pet op te zetten. Daar merkt die jongere niets van.'

De essentie van de samenwerking in deze regio is volgens Scheepers het goede onderlinge contact. 'We hebben niets nieuws uitgevonden, maar geïnvesteerd in bestaande netwerken.'

Lees meer op NJi.nl